بررسی طیف ظرفیت دیوارهای برشی فولادی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده و روش انرژی بدون نیاز به نقطه‌ی کنترل

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده ی مهندسی عمران - دانشگاه سمنان

2 دانشکده ی مهندسی عمران- دانشگاه سمنان

چکیده

در ترسیم طیف ظرفیت تغییرمکان سازه‌ی یک درجه آزادی معادل در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی فزاینده جهت بررسی عملکرد سازه، نیاز به درنظر گرفتن یک نقطه از سازه به‌عنوان نقطه‌ی کنترل است که در قاب‌های ساختمانی معمولاً مرکز جرم بام لحاظ می‌شود. در نوشتار حاضر، طیف ظرفیت تغییرمکان از طریق دو روش مبتنی بر انرژی بدون نیاز به تعیین نقطه‌ی کنترل، برای ۱۲ قاب فولادی ۷، ۱۵ و ۳۰ طبقه به‌صورت دو بُعدی در دو حالت ۵ و ۷ دهانه با اتصالات مفصلی و صلب تحت اثر مود اصلی و مودهای بالاتر، محاسبه و با طیف ظرفیت تغییرمکان طبقات مختلف مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که دو روش مبتنی بر انرژی، طیف ظرفیت تغییرمکان را نزدیک به یکدیگر ارائه می‌کنند و مقایسه‌ی آن‌ها با طیف ظرفیت تغییرمکان با درنظر گرفتن نقطه‌ی بام به‌عنوان نقطه‌ی کنترل نشان می‌دهد که طیف ظرفیت تغییرمکان نقطه‌ی بام در مود اول بر طیف ظرفیت تغییرمکان حاصل‌شده از دو روش انرژی منطبق است.

کلیدواژه‌ها