دوره و شماره: دوره 34.2، شماره 4.2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1397، صفحه 1-156 

یادداشت فنی

بررسی عددی رفتار دیوارهای پانلی سبک سه بعدی تحت بارگذاری جانبی افزاینده

صفحه 83-94

10.24200/j30.2019.1452

مهران زینلیان؛ امید خواجه خباز؛ علیرضا خواجه خباز؛ مریم داعی


بررسی اثر پیش تنیدگی در پایه‌های پل بتنی

صفحه 121-131

10.24200/j30.2019.1447

متین اشرف خراسانی؛ اصغر وطنی اسکویی؛ سعید معدنی