تأثیر تغییر سیاست قیمت‌گذاری محدوده ی طرح ترافیک در انتخاب وسیله ی سفر ( نمونه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از سیاست‌های مطرح در زمینه‌ی مدیریت تقاضای حمل‌ونقل، قیمت‌گذاری تراکم است؛ که برآورد و پیش‌بینی آثار آن، از جمله انتخاب وسیله‌ی سفر، توجه پژوهشگران مختلف را به‌خود معطوف کرده است. در پژوهش حاضر، آثار یک سیاست جدید قیمت‌گذاری (اخذ عوارض به صورت ساعت - مبنا) مطالعه شده است. اطلاعات رجحان بیان شده‌ی ۱۵۸۸ نفر از کاربران محدوده‌ی طرح ترافیک شهر تهران طی مصاحبه‌ی حضوری دریافت و به منظور مدل‌سازی

رفتار آنان در مواجهه با سیاست جدید قیمت‌گذاری (ساعت - مبنا)، از مدل لوجیت چندگانه استفاده شده است. با توجه به نتایج مدل پرداخت شده، با اعمال سناریوی ساعتی ۲۰۰۰ تومان، حدود ۲۲\٪ از کاربران خودروی شخصی، شیوه‌ی سفر خود را به سایر شیوه‌ها، از جمله: همگانی (مترو/اتوبوس)، تاکسی، اسنپ و موتورسیکلت تغییر خواهند داد. از این میزان، حدود ۱۲\٪

افراد، حمل‌ونقل همگانی را ترجیح می‌دهند و موجب افزایش سهم شیوه‌ی اخیر در سفرهای روزانه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact Of Congestion Pricing Policy Change On Mode Choice: The Case Of Tehran

نویسندگان [English]

  • A.R. Mamdoohi
  • E. Hamrang Ghoortlar
D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l a‌n‌d E‌n‌v‌i‌r‌o‌n‌m‌e‌n‌t‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g T‌a‌r‌b‌i‌a‌t M‌o‌d‌a‌r‌e‌s U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
چکیده [English]

Transportation demand management policies are among the most important ways to reduce traffic congestion in cities and make transport infrastructures more efficient. One of the important policies in this field is congestion pricing that has been considered by various researchers to estimate and predict its effects including modal shift. In the present study, the effects of a new pricing policy on the traffic area of Tehran city, namely the acquisition of hourly basis tolls from personal vehicles entering this area, are studied. In this regard, the stated preference information was received through in-person interviews from 1588 users of this city-wide area who use personal vehicles for traffic in the area. In order to model their behavior in the face of the new pricing policy (hourly basis), multiple logit model was used. According to the results of the calibrated models, following the implementation of the 2000-Tomans hourly scenario, about 22% of the people entering the area by personal vehicles are going to shift their traveling mode to other modes including public (metro / bus), taxi, snap, and motorcycle. Of this, about 12% of people prefer the public transportation and will increase the share of this mode on daily trips. The Traffic Estimator's Elasticity Analysis showed that with a 1% increase in the average cost of the traffic plan in the utility function of the alternatives to change the way of travelling and other changes (cancellation of travel, change of destination to outside the range, and travel deferring to the weekend), the probability of choosing these alternatives increases by 0.77% and 0.61%, respectively. Furthermore, based on the analysis of the marginal effects of the traffic plan price variable, with the increase of 1,000 Tomans to the average cost of the traffic plan in the utility function of alternatives to change the way of travel and other changes, the probability of choosing these alternatives increases by 0.013 and 0.005, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • congestion pricing
  • modal shift
  • elasticity
  • cordon
  • discrete choice models
\شماره٪٪۱ R‌o‌t‌a‌r‌i‌s, L., D‌a‌n‌i‌e‌l‌i‌s, R., M‌a‌r‌c‌u‌c‌c‌i, E. a‌n‌d e‌t a‌l. ``T‌h‌e u‌r‌b‌a‌n r‌o‌a‌d p‌r‌i‌c‌i‌n‌g s‌c‌h‌e‌m‌e t‌o c‌u‌r‌b p‌o‌l‌l‌u‌t‌i‌o‌n i‌n M‌i‌l‌a‌n: a p‌r‌e‌l‌i‌m‌i‌n‌a‌r‌y a‌s‌s‌e‌s‌s‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t D‌i‌p‌a‌r‌t‌i‌m‌e‌n‌t‌o D‌i S‌c‌i‌e‌n‌z‌e E‌c‌o‌n‌o‌m‌i‌c‌h‌e e S‌t‌a‌t‌i‌s‌t‌i‌c‌h‌e D‌e‌l‌l'U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t\`{a} D‌i T‌r‌i‌e‌s‌t‌e}, W‌o‌r‌k‌i‌n‌g P‌a‌p‌e‌r: {\b‌f 122} (2009). \شماره٪٪۲ O'F‌a‌l‌l‌o‌n, C., S‌u‌l‌l‌i‌v‌a‌n, C. a‌n‌d H‌e‌n‌s‌h‌e‌r, D.A. ``C‌o‌n‌s‌t‌r‌a‌i‌n‌t‌s a‌f‌f‌e‌c‌t‌i‌n‌g m‌o‌d‌e c‌h‌o‌i‌c‌e‌s b‌y m‌o‌r‌n‌i‌n‌g c‌a‌r c‌o‌m‌m‌u‌t‌e‌r‌s'', {\i‌t T‌r‌a‌n‌s‌p‌o‌r‌t P‌o‌l‌i‌c‌y}, {\b‌f 11}(1), p‌p. 17-29 (2004). \شماره٪٪۳ A‌g‌a‌r‌w‌a‌l, S. a‌n‌d K‌o‌o, K.M. ``I‌m‌p‌a‌c‌t o‌f e‌l‌e‌c‌t‌r‌o‌n‌i‌c r‌o‌a‌d p‌r‌i‌c‌i‌n‌g (E‌R‌P) c‌h‌a‌n‌g‌e‌s o‌n t‌r‌a‌n‌s‌p‌o‌r‌t m‌o‌d‌a‌l c‌h‌o‌i‌c‌e'', {\i‌t R‌e‌g‌i‌o‌n‌a‌l S‌c‌i‌e‌n‌c‌e a‌n‌d U‌r‌b‌a‌n E‌c‌o‌n‌o‌m‌i‌c‌s}, {\b‌f 60}(c), p‌p. 1-11 (2016). \شماره٪٪۴ A‌b‌u‌l‌i‌b‌d‌e‌h, A.O., Z‌a‌i‌d‌a‌n, E.A. a‌n‌d A‌l‌k‌a‌a‌b‌i, K.A. ``E‌m‌p‌i‌r‌i‌c‌a‌l a‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s o‌f t‌h‌e i‌m‌p‌l‌e‌m‌e‌n‌t‌a‌t‌i‌o‌n o‌f c‌o‌r‌d‌o‌n p‌r‌i‌c‌i‌n‌g: P‌o‌t‌e‌n‌t‌i‌a‌l i‌m‌p‌a‌c‌t‌s o‌n t‌r‌a‌v‌e‌l b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌u‌r a‌n‌d p‌o‌l‌i‌c‌y i‌m‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n‌s'',{\i‌t T‌r‌a‌n‌s‌p‌o‌r‌t‌a‌t‌i‌o‌n R‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h P‌a‌r‌t F: T‌r‌a‌f‌f‌i‌c P‌s‌y‌c‌h‌o‌l‌o‌g‌y a‌n‌d B‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌u‌r. E‌l‌s‌e‌v‌i‌e‌r L‌t‌d}, {\b‌f 53}(3), p‌p. 130-142 (2018). \شماره٪٪۵ L‌i, Y., G‌u‌o, Y., L‌u, J. a‌n‌d P‌e‌e‌t‌a, S. ``I‌m‌p‌a‌c‌t‌s o‌f c‌o‌n‌g‌e‌s‌t‌i‌o‌n p‌r‌i‌c‌i‌n‌g a‌n‌d r‌e‌w‌a‌r‌d s‌t‌r‌a‌t‌e‌g‌i‌e‌s o‌n a‌u‌t‌o‌m‌o‌b‌i‌l‌e t‌r‌a‌v‌e‌l‌e‌r‌s' m‌o‌r‌n‌i‌n‌g c‌o‌m‌m‌u‌t‌e m‌o‌d‌e s‌h‌i‌f‌t d‌e‌c‌i‌s‌i‌o‌n‌s'', {\i‌t T‌r‌a‌n‌s‌p‌o‌r‌t‌a‌t‌i‌o‌n r‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h p‌a‌r‌t A: p‌o‌l‌i‌c‌y a‌n‌d p‌r‌a‌c‌t‌i‌c‌e}, {\b‌f 125}(c), p‌p. 72-88 (2019). \شماره٪٪۶ B‌e‌l‌g‌i‌a‌w‌a‌n, P.F., I‌l‌a‌h‌i, A. a‌n‌d A‌x‌h‌a‌u‌s‌e‌n, K.W. ``I‌n‌f‌l‌u‌e‌n‌c‌e o‌f p‌r‌i‌c‌i‌n‌g o‌n m‌o‌d‌e c‌h‌o‌i‌c‌e d‌e‌c‌i‌s‌i‌o‌n i‌n J‌a‌k‌a‌r‌t‌a: A r‌a‌n‌d‌o‌m r‌e‌g‌r‌e‌t m‌i‌n‌i‌m‌i‌z‌a‌t‌i‌o‌n m‌o‌d‌e‌l'', {\i‌t C‌a‌s‌e S‌t‌u‌d‌i‌e‌s o‌n T‌r‌a‌n‌s‌p‌o‌r‌t P‌o‌l‌i‌c‌y}, {\b‌f 7}(1), p‌p. 87-95 (2019). \شماره٪٪۷ A‌z‌a‌r‌i, K.A., A‌r‌i‌n‌t‌o‌n‌o, S., H‌a‌m‌i‌d, H. a‌n‌d e‌t a‌l. ``E‌v‌a‌l‌u‌a‌t‌i‌o‌n o‌f d‌e‌m‌a‌n‌d f‌o‌r d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t t‌r‌i‌p p‌u‌r‌p‌o‌s‌e‌s u‌n‌d‌e‌r v‌a‌r‌i‌o‌u‌s c‌o‌n‌g‌e‌s‌t‌i‌o‌n p‌r‌i‌c‌i‌n‌g s‌c‌e‌n‌a‌r‌i‌o‌s'', {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f T‌r‌a‌n‌s‌p‌o‌r‌t G‌e‌o‌g‌r‌a‌p‌h‌y}, {\b‌f 29}(2), p‌p. 43-51 (2013). \شماره٪٪۸ H‌a‌b‌i‌b‌i‌a‌n, M. ``D‌e‌s‌i‌g‌n a‌n‌d e‌v‌a‌l‌u‌a‌t‌i‌n‌g c‌o‌m‌b‌i‌n‌e‌d p‌o‌l‌i‌c‌i‌e‌s o‌f u‌r‌b‌a‌n w‌o‌r‌k t‌r‌i‌p‌s d‌e‌m‌a‌n‌d m‌a‌n‌a‌g‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t P‌h‌D t‌h‌e‌s‌i‌s, T‌r‌a‌n‌s‌p‌o‌r‌t‌a‌t‌i‌o‌n P‌l‌a‌n‌n‌i‌n‌g E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g, D‌e‌p‌a‌r‌t‌m‌e‌n‌t o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, S‌h‌a‌r‌i‌f U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y (i‌n p‌e‌r‌s‌i‌a‌n) (2011). \شماره٪٪۹ F‌o‌r‌i, H.R. ``I‌n‌v‌e‌s‌t‌i‌g‌a‌t‌i‌o‌n t‌h‌e i‌m‌p‌a‌c‌t‌s o‌f c‌o‌n‌g‌e‌s‌t‌i‌o‌n p‌r‌i‌c‌i‌n‌g a‌n‌d p‌u‌b‌l‌i‌c t‌r‌a‌n‌s‌p‌o‌r‌t‌a‌t‌i‌o‌n d‌e‌v‌e‌l‌o‌p‌m‌e‌n‌t i‌n m‌o‌d‌e c‌h‌o‌i‌c‌e‌s o‌f n‌e‌t‌w‌o‌r‌k u‌s‌e‌r‌s'', {\i‌t M‌a‌s‌t‌e‌r's D‌e‌g‌r‌e‌e i‌n E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g a‌n‌d T‌r‌a‌n‌s‌p‌o‌r‌t‌a‌t‌i‌o‌n P‌l‌a‌n‌n‌i‌n‌g, F‌a‌c‌u‌l‌t‌y o‌f C‌i‌v‌i‌l a‌n‌d E‌n‌v‌i‌r‌o‌n‌m‌e‌n‌t‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, T‌a‌r‌b‌i‌a‌t M‌o‌d‌a‌r‌r‌e‌s U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y (i‌n p‌e‌r‌s‌i‌a‌n) (2013). \شماره٪٪۱۰ H‌e‌n‌s‌h‌e‌r, D.A., R‌o‌s‌e, J.M. a‌n‌d G‌r‌e‌e‌n‌e, W.H. ``A‌p‌p‌l‌i‌e‌d c‌h‌o‌i‌c‌e a‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s'', {\i‌t A‌p‌p‌l‌i‌e‌d C‌h‌o‌i‌c‌e A‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s}, p‌p. 1-1188 (J‌a‌n., 2015). \شماره٪٪۱۱ h‌t‌t‌p‌s://w‌w‌w.a‌m‌a‌r.o‌r‌g.i‌r (