دوره و شماره: دوره 37.2، شماره 1.1 - شماره پیاپی 1، خرداد 1400، صفحه 1-176 
بررسی آزمایشگاهی تأثیر ترکیب خاکستر پسماند ضایعات کاغذ با سیلیکافیوم در خواص مکانیکی بتن

صفحه 47-60

10.24200/j30.2020.55176.2709

جلال پورآذر؛ محسن نجارچی؛ بیژن صناعتی؛ محمد مهدی نجفی زاده؛ سید محمد میرحسینی هزاوه