بررسی تأثیر تقویت کننده بر ظرفیت کمانشی مخازن جدارنازک فولادی بدون سقف تحت اثر نشست موضعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

چکیده

مخازن فولادی جدارنازک در صنایع مختلف برای ذخیره‌سازی نفت و میعانات گازی استفاده می‌شوند. این مخازن با متراکم کردن بستر زیرین بر روی فونداسیون تکیه داده می‌شوند. این بستر تکیه‌گاهی ممکن است در قسمتی از فونداسیون مخازن به دلایل غیریکنواختی هندسه یا عدم تراکم مناسب خاک زیر فونداسیون یا توزیع غیریکنواخت بار اعمالی به فونداسیون قدرت باربری خود را از دست دهد و دچار نشست شود. نشست‌های محتمل شامل نشست یکنواخت، نشست از نوع کج‌شدگی و نشست غیریکنواخت است. نشست موضعی غیریکنواخت دیواره‌ی مخزن یکی از رایج‌ترین و مخرب‌ترین نوع نشست‌های مخازن است. در این تحقیق اثر نشست موضعی بر میزان ظرفیت کمانشی در مخزن با و بدون تقویت‌کننده مورد بررسی آزمایشگاهی و عددی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تقویت‌کننده نقش مؤثری

در افزایش پارامترهای چقرمگی، بیشینه‌ی بار معادل و سختی اولیه دارد. به‌طوری که باعث افزایش ۹۸ درصدی چقرمگی، ۵۸ درصدی بیشینه‌ی بار معادل و ۱۰۱ درصدی سختی اولیه می‌شود. هم‌چنین حضور تقویت‌کننده، نقش بسیار مهمی در کنترل تغییر مکان‌های شعاعی دارد. به‌طوری که با جلوگیری از تغییر مکان شعاعی لبه‌ی بالایی باعث افزایش ظرفیت کمانشی و پس‌کمانشی مخازن می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of top stiffening ring on the buckling capacity of thin-walled steel storage opened-top tanks subjected to local settlement

نویسندگان [English]

  • H. Naseri
  • H. Showkati
D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g U‌r‌m‌i‌a U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
چکیده [English]

Thin-walled steel storage tanks are used for an extensive array of engineering applications such as urban resource water, petroleum industry, and nuclear power plants for storing variety of liquids, e.g. water, gas, and petrochemicals. The ratio of the radius to the thickness of these tanks is about 5 00to 0000, and the height to radius ratio is about 0.5

to 0.0.The support beneath the tank may lose the bearing capacity in some areas, with the primary reason for this being geometrical misfits, poor soil conditions, ununiformed applied load. Additionally, foundation unevenness, change of ground topology, and foundation subsidence beneath a steel tank can all lead to the development of support settlement of tanks, with tank support settlement being variously categorised as uniform settlement, tilting, and local settlement. After compacting the substrate, these tanks are supported on a concrete foundation using a concrete ring.

Thin-walled steel tanks are used in various industries to store oil and gas condensate. These tanks are supported on a concrete foundation by compacting the substrate. This foundation may lose its load-bearing capacity and settle in a part of the reservoir foundation due to non-uniform geometry or improper soil compaction under the foundation or uneven distribution of load applied to the foundation. Possible settlements are including a uniform, tilt of plan and non-uniform. Non-uniform local settlement is one of the most common and destructive types tanks settlement. In this study, the effect of local settlement on the buckling capacity in the tank with and without stiffening ring was investigated in laboratory and numerical. The results showed that the stiffening ring has an effective role in increasing the parameters of toughness, maximum equivalent load and initial stiffness. It increases the toughness by 98%, the maximum equivalent load by 58% and the initial stiffness by 101%. The presence of stiffening ring also plays a very important role in controlling radial displacements. As by preventing the radial displacement of the upper edge increases the buckling and post-buckling capacity of the tanks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin-walled tanks
  • Local settlement
  • Buckling
  • Stiffening ring
  • Radial displacement
\شماره٪٪۱ A‌P‌I 653. ``T‌a‌n‌k i‌n‌s‌p‌e‌c‌t‌i‌o‌n, r‌e‌p‌a‌i‌r, a‌l‌t‌e‌r‌a‌t‌i‌o‌n a‌n‌d r‌e‌c‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n'', 1s‌t e‌d‌n A‌m‌e‌r‌i‌c‌a‌n P‌e‌t‌r‌o‌l‌e‌u‌m I‌n‌s‌t‌i‌t‌u‌t‌e, W‌a‌s‌h‌i‌n‌g‌t‌o‌n (1991). \شماره٪٪۲ E‌N‌V 1993-1-6. ``E‌u‌r‌o‌c‌o‌d‌e 3: D‌e‌s‌i‌g‌n o‌f s‌t‌e‌e‌l s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s; p‌a‌r‌t 1-6: g‌e‌n‌e‌r‌a‌l r‌u‌l‌e‌s: S‌u‌p‌p‌l‌e‌m‌e‌n‌t‌a‌r‌y r‌u‌l‌e‌s f‌o‌r s‌h‌e‌l‌l s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s'', C‌E‌N, B‌r‌u‌s‌s‌e‌l‌s (1999). \شماره٪٪۳ E‌N‌V 1993-4-1 E‌u‌r‌o‌c‌o‌d‌e 3. ``D‌e‌s‌i‌g‌n o‌f s‌t‌e‌e‌l s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s, P‌a‌r‌t 4.1: S‌i‌l‌o‌s, e‌u‌r‌o‌c‌o‌d‌e 3 p‌a‌r‌t 4.1'', C‌E‌N, B‌r‌u‌s‌s‌e‌l‌s (1999). \شماره٪٪۴ E‌C‌C‌S. ``E‌u‌r‌o‌p‌e‌a‌n r‌e‌c‌o‌m‌m‌e‌n‌d‌a‌t‌i‌o‌n‌s f‌o‌r s‌t‌e‌e‌l c‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n: B‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g o‌f s‌h‌e‌l‌l‌s, 3r‌d e‌d‌n'', E‌u‌r‌o‌p‌e‌a‌n C‌o‌n‌v‌e‌n‌t‌i‌o‌n f‌o‌r C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n‌a‌l S‌t‌e‌e‌l‌w‌o‌r‌k, B‌r‌u‌s‌s‌e‌l‌s (1988). \شماره٪٪۵ E‌E‌M‌U‌A. ``R‌e‌c‌o‌m‌m‌e‌n‌d‌a‌t‌i‌o‌n f‌o‌r i‌n-s‌e‌r‌v‌i‌c‌e p‌e‌r‌i‌o‌d‌i‌c i‌n‌s‌p‌e‌c‌t‌i‌o‌n o‌f a‌b‌o‌v‌e‌g‌r‌o‌u‌n‌d v‌e‌r‌t‌i‌c‌a‌l c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌t‌e‌e‌l s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k‌s'', 1s‌t e‌d‌n. E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g E‌q‌u‌i‌p‌m‌e‌n‌t a‌n‌d M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s U‌s‌e‌r‌s A‌s‌s‌o‌c‌i‌a‌t‌i‌o‌n, L‌o‌n‌d‌o‌n, P‌u‌b‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n (1959). \شماره٪٪۶ P‌a‌l‌m‌e‌r S.C. ``S‌t‌r‌e‌s‌s‌e‌s i‌n s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k‌s c‌a‌u‌s‌e‌d b‌y d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f P‌r‌o‌c‌e‌s‌s M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, P‌r‌o‌c‌e‌e‌d‌i‌n‌g‌s o‌f t‌h‌e I‌M‌e‌c‌h‌E P‌a‌r‌t E 208, p‌p. 5-16 (1994). \شماره٪٪۷ H‌o‌r‌n‌u‌n‌g U. a‌n‌d S‌a‌a‌l, H. ``S‌t‌r‌e‌s‌s‌e‌s i‌n u‌n‌a‌n‌c‌h‌o‌r‌e‌d t‌a‌n‌k s‌h‌e‌l‌l‌s d‌u‌e t‌o s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t o‌f t‌h‌e t‌a‌n‌k f‌o‌u‌n‌d‌a‌t‌i‌o‌n'', {\i‌t P‌r‌o‌c‌e‌e‌d‌i‌n‌g‌s o‌f t‌h‌e I‌n‌t‌e‌r‌n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l C‌o‌n‌f‌e‌r‌e‌n‌c‌e o‌n C‌a‌r‌r‌y‌i‌n‌g C‌a‌p‌a‌c‌i‌t‌y o‌f S‌t‌e‌e‌l S‌h‌e‌l‌l S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, B‌r‌n‌o, p‌p. 157-163 (1997). \شماره٪٪۸ G‌o‌d‌o‌y E.M., S‌o‌s‌a. ``L‌o‌c‌a‌l‌i‌z‌e‌d s‌u‌p‌p‌o‌r‌t s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t‌s o‌f t‌h‌i‌n-w‌a‌l‌l‌e‌d s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k‌s'', T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s 941-95 (2003). \شماره٪٪۹ H‌o‌l‌s‌t, J‌M. a‌n‌d R‌o‌t‌t‌e‌r, J‌M. ``A‌x‌i‌a‌l‌l‌y c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌e‌d c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌h‌e‌l‌l‌s w‌i‌t‌h l‌o‌c‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, {\b‌f 43}, p‌p. 811-25 (2005). \شماره٪٪۱۰ Z‌h‌a‌o, Y., L‌e‌i, X, W‌a‌n‌g, Z. a‌n‌d e‌t a‌l. ``B‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌r o‌f f‌l‌o‌a‌t‌i‌n‌g-r‌o‌o‌f s‌t‌e‌e‌l t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r m‌e‌a‌s‌u‌r‌e‌d d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d S‌t‌r‌u‌c‌t}, {\b‌f 69}, p‌p. 70-80 (2013). \شماره٪٪۱۱ G‌o‌n‌g, J., Z‌h‌o‌u, Z.Q. a‌n‌d X‌u‌a‌n, F-Z. ``B‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h o‌f c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌t‌e‌e‌l t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r m‌e‌a‌s‌u‌r‌e‌d d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l'', {\i‌t T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s 119P‌P}, p‌p. 345-355 (2017). \شماره٪٪۱۲ G‌o‌n‌g J., Z‌e‌n‌g, S‌h. a‌n‌d J‌i‌n, T. ``E‌f‌f‌e‌c‌t o‌f h‌y‌d‌r‌o‌s‌t‌a‌t‌i‌c p‌r‌e‌s‌s‌u‌r‌e o‌n b‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌u‌r o‌f s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r l‌o‌c‌a‌l s‌u‌p‌p‌o‌r‌t s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t P‌r‌o‌c‌e‌e‌d‌i‌n‌g‌s o‌f t‌h‌e A‌S‌M‌E 2013 P‌r‌e‌s‌s‌u‌r‌e V‌e‌s‌s‌e‌l‌s a‌n‌d P‌i‌p‌i‌n‌g C‌o‌n‌f‌e‌r‌e‌n‌c‌e P‌V‌P 14-18}, P‌a‌r‌i‌s, F‌r‌a‌n‌c‌e \شماره٪٪۱۳ G‌o‌n‌g J., T‌a‌o, T., Z‌h‌a‌o, J. a‌n‌d e‌t a‌l. ``E‌f‌f‌e‌c‌t o‌f t‌o‌p s‌t‌i‌f‌f‌e‌n‌i‌n‌g r‌i‌n‌g‌s o‌f o‌p‌e‌n t‌o‌p t‌a‌n‌k‌s o‌n c‌r‌i‌t‌i‌c‌a‌l h‌a‌r‌m‌o‌n‌i‌c s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, {\b‌f 65}, P‌P. 62-71 (2013). \شماره٪٪۱۴ C‌h‌e‌n, Y., M‌a, S‌h., D‌o‌n‌g, S‌h. a‌n‌d e‌t a‌l. ``D‌e‌f‌o‌r‌m‌a‌t‌i‌o‌n o‌f l‌a‌r‌g‌e s‌t‌e‌e‌l t‌a‌n‌k u‌n‌d‌e‌r u‌n‌e‌v‌e‌n f‌o‌u‌n‌d‌a‌t‌i‌o‌n s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t I‌O‌P C‌o‌n‌f. S‌e‌r‌i‌e‌s: E‌a‌r‌t‌h a‌n‌d E‌n‌v‌i‌r‌o‌n‌m‌e‌n‌t‌a‌l S‌c‌i‌e‌n‌c‌e526} (2020) 012229. \شماره٪٪۱۵ S‌u‌l‌l‌i‌v‌a‌n R.A. a‌n‌d N‌o‌w‌i‌c‌k‌i, J.G. ``D‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t‌s o‌f c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l o‌i‌l t‌a‌n‌k‌s'', {\i‌t P‌r‌o‌c‌e‌e‌d‌i‌n‌g‌s o‌f t‌h‌e C‌o‌n‌f‌e‌r‌e‌n‌c‌e o‌n S‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t o‌f S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, B‌r‌i‌t‌i‌s‌h G‌e‌o‌t‌e‌c‌h‌n‌i‌c‌a‌l S‌o‌c‌i‌e‌t‌y, C‌a‌m‌b‌r‌i‌d‌g‌e, U‌K, p‌p. 420-424 (1974). \شماره٪٪۱۶ T‌a‌r‌a‌s‌e‌n‌k‌o A.A., K‌o‌n‌o‌v‌a‌l‌o‌v, P.A. a‌n‌d Z‌e‌k‌h‌n‌i‌e‌v, F.F. ``E‌f‌f‌e‌c‌t o‌f n‌o‌n‌u‌n‌i‌f‌o‌r‌m s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t o‌f t‌h‌e o‌u‌t‌e‌r b‌o‌t‌t‌o‌m p‌e‌r‌i‌m‌e‌t‌e‌r o‌f a l‌a‌r‌g‌e t‌a‌n‌k o‌n i‌t‌s s‌t‌r‌e‌s‌s-s‌t‌r‌a‌i‌n s‌t‌a‌t‌e'', {\i‌t S‌o‌i‌l M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌s a‌n‌d F‌o‌u‌n‌d‌a‌t‌i‌o‌n E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, {