دوره و شماره: دوره 37.2، شماره 3.1 - شماره پیاپی 3، آذر 1400، صفحه 1-163 

پژوهشی

ارتقاء برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز

صفحه 3-9

10.24200/j30.2021.54796.2680

مریم معظمی؛ حسین تقدس؛ مهران محمودی؛ آریوبرزن عباسی