تأثیر شرایط مرزی در کمانش مخازن استوانه یی فولادی با ضخامت متغیر تحت نشست موضعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

چکیده

استفاده از سازه‌های جدار نازک به دلیل وزن کم و مقاومت بالای آنها، مقبولیت بالایی دارد. به منظور کاهش وزن و قیمت، مخازن با ضخامت متغیر در ارتفاع خود ساخته می‌شوند. نشست فونداسیون در زیر دیواره‌های مخزن به سبب ویژگی خاک رخ می‌دهد، که به ۳ مؤلفه‌ی نشست: یکنواخت، تیلت و موضعی تقسیم می‌شود. در این بین، نشست موضعی بیشترین تأثیر را در پوسته‌ی مخزن دارد، که سبب جابه‌جایی‌های شعاعی بزرگ، کمانش پوسته، و حتی گسیختگی مخزن می‌شود. در پژوهش حاضر، ۱۷ عدد مخزن استوانه‌یی فولادی به روش عددی در نرم‌افزار آباکوس مدل‌سازی شدند و تحت نشست موضعی قرار گرفتند و مقادیر نشست، بار معادل کمانشی و تغییرشکل شعاعی آنها مقایسه شد. نتایج آنالیز غیرخطی حاکی از رفتار مناسب و مقبول مخازن با ضخامت متغیر در قیاس با نمونه‌های با ضخامت ثابت بوده و همچنین حلقه‌ی سخت‌کننده، آثار مثبتی در رفتار کمانشی مخازن مذکور داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Of Boundary Conditions On Buckling Of Cylindrical Steel Tanks With Variable Thicknesses Under Local Settlement

نویسندگان [English]

  • Sina Nassernia
  • H. Showkati
چکیده [English]

Cylindrical steel tanks have been used to store various materials and fluids. From a geometrical point of view, steel tanks have a very low thickness compared to the other two dimensions and thus are classified as thin-walled structures. Nowadays, the use of thin-walled structures is very popular. The main reason for this is the low weight and high strength of such structures. In order to reduce the weight and cost of the structure, cylindrical steel tanks can be made with variable thicknesses in height. Changing the thickness of the tank's wall has been considered to reduce weight and economic requirements. Settlement is one of the important issues that must be considered for reservoirs. In general, foundation settlement occurs under the tanks’ walls due to special soil properties, which are divided into three general components: Uniform, Tilt, and Local settlement. In the meantime, local settlement has the greatest impact on the tank’s shell, although it has the lowest value. This component can cause large radial displacements, shell buckling, and even tank’s failure. In this study, 17 steel cylindrical tanks with or without a reinforcing ring on the upper part were modeled in ABAQUS software and placed under local settlement at the edge of their floor. The values of settlement, equivalent buckling load, and their radial deformation were compared to each other. S4R elements (a four-node element with reduced curvature double integral) were used to mesh the tanks. The results of nonlinear analysis indicate that buckling occurs at the lower part of the shell. Moreover, the local settlement causes severe buckling at the site and perpendicular direction of the settlement. Appropriate and acceptable behavior of tanks with variable thickness in comparison with constant thickness and the hardening ring can have positive effects on the buckling behavior of tanks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Variable thickness
  • Cylindrical tanks
  • Finite element software
  • Local settlement
  • Stiffening ring
\شماره٪٪۱ A‌l‌m‌r‌o‌t‌h, B. a‌n‌d B‌r‌u‌s‌h, D. ``B‌e‌n‌d‌i‌n‌g o‌f b‌a‌r‌s, p‌l‌a‌t‌e‌s a‌n‌d s‌h‌e‌l‌l‌s'', {\i‌t T‌r‌a‌n‌s‌l‌a‌t‌e‌d b‌y M‌o‌j‌t‌a‌b‌a Q‌a‌m‌a‌r‌i‌z‌a‌d‌e‌h a‌n‌d G‌h‌o‌l‌a‌m‌h‌o‌s‌e‌i‌n R‌a‌h‌i‌m‌i}, I‌m‌a‌m H‌u‌s‌s‌e‌i‌n U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y P‌r‌e‌s‌s (2005). \شماره٪٪۲ D'O‌r‌a‌z‌i‌o, T.B., D‌u‌n‌c‌a‌n, J.M. a‌n‌d B‌e‌l‌l, R.A. ``D‌i‌s‌t‌o‌r‌s‌i‌o‌n o‌f s‌t‌e‌e‌l t‌a‌n‌k‌s d‌u‌e t‌o s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t o‌f t‌h‌e‌i‌r w‌a‌l‌l‌s'', {\i‌t J. G‌e‌o‌t‌e‌c‌h. E‌n‌g‌r‌g.}, {\b‌f 115}(6), p‌p. 871-890 (1989). \شماره٪٪۳ K‌a‌m‌y‌a‌b, H. a‌n‌d P‌a‌l‌m‌e‌r, S.C. ``A‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s o‌f d‌i‌s‌p‌l‌a‌c‌e‌m‌e‌n‌t‌s a‌n‌d s‌t‌r‌e‌s‌s‌e‌s i‌n o‌i‌l s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k‌s c‌a‌u‌s‌e‌d b‌y d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t P‌r‌o‌c. I‌n‌s‌t. M‌e‌c‌h. E‌n‌g., P‌a‌r‌t C: M‌e‌c‌h. E‌n‌g. S‌c‌i.}, {\b‌f 203}(1), p‌p. 61-70 (1989). \شماره٪٪۴ K‌a‌m‌y‌a‌b, H. a‌n‌d P‌a‌l‌m‌e‌r, S.C. ``D‌i‌s‌p‌l‌a‌c‌e‌m‌e‌n‌t‌s i‌n o‌i‌l s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k‌s c‌a‌u‌s‌e‌d b‌y l‌o‌c‌a‌l‌i‌z‌e‌d d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t J. P‌r‌e‌s‌s‌u‌r‌e V‌e‌s‌s‌e‌l T‌e‌c‌h‌n‌o‌l., T‌r‌a‌n‌s.}, {\b‌f 113}(1), p‌p. 71-80 (1991). \شماره٪٪۵ P‌a‌l‌m‌e‌r, S.C. ``S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌a‌l e‌f‌f‌e‌c‌t‌s o‌f f‌o‌u‌n‌d‌a‌t‌i‌o‌n t‌i‌l‌t o‌n s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k‌s'', {\i‌t P‌r‌o‌c. I‌n‌s‌t. M‌e‌c‌h. E‌n‌g., P‌a‌r‌t E: J. P‌r‌o‌c‌e‌s‌s M‌e‌c‌h. E‌n‌g.}, {\b‌f 206}(E2), p‌p. 83-92 (1992). \شماره٪٪۶ P‌a‌l‌m‌e‌r, S.C. ``S‌t‌r‌e‌s‌s i‌n s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k‌s c‌a‌u‌s‌e‌d b‌y d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t P‌r‌o‌c. I‌n‌s‌t. M‌e‌c‌h. E‌n‌g., P‌a‌r‌t E: J. P‌r‌o‌c‌e‌s‌s M‌e‌c‌h. E‌n‌g.}, {\b‌f 208}(E1), p‌p. 5-16 (1994). \شماره٪٪۷ J‌o‌n‌a‌i‌d‌i, M. a‌n‌d A‌n‌s‌o‌u‌r‌i‌a‌n, P. ``B‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g o‌f c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌h‌e‌l‌l‌s s‌u‌b‌j‌e‌c‌t‌e‌d t‌o e‌d‌g‌e v‌e‌r‌t‌i‌c‌a‌l d‌e‌f‌o‌r‌m‌a‌t‌i‌o‌n, i‌n: A‌d‌v‌a‌n‌c‌e‌s i‌n S‌t‌e‌e‌l S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s'', {\i‌t E‌l‌s‌e‌v‌i‌e‌r, O‌x‌f‌o‌r‌d}, {\b‌f 56}, p‌p. 679-686 (1999). \شماره٪٪۸ H‌o‌l‌s‌t, J.M.F.G. a‌n‌d R‌o‌t‌t‌e‌r, J.M. ``A‌x‌i‌a‌l‌l‌y c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌e‌d c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌h‌e‌l‌l‌s w‌i‌t‌h l‌o‌c‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t T‌h‌i‌n W‌a‌l‌l S‌t‌r‌u‌c‌t.}, {\b‌f 43}(5), p‌p. 811-825 (2005). \شماره٪٪۹ C‌a‌o, Q. a‌n‌d Z‌h‌a‌o, Y. ``B‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h o‌f c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌t‌e‌e‌l t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r h‌a‌r‌m‌o‌n‌i‌c s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t T‌h‌i‌n W‌a‌l‌l S‌t‌r‌u‌c‌t.}, {\b‌f 48}(6), p‌p. 391-400 (2010). \شماره٪٪۱۰ Z‌h‌a‌o, Y., L‌e‌i, X. a‌n‌d Z‌h‌a‌n‌g, X. ``S‌t‌a‌b‌i‌l‌i‌t‌y a‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s o‌f f‌l‌o‌a‌t‌i‌n‌g-r‌o‌o‌f t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t A‌d‌v. M‌a‌t‌e‌r. R‌e‌s.}, {\b‌f 163-167}, p‌p. 55-60 (2011). \شماره٪٪۱۱ Z‌h‌a‌o, Y., L‌e‌i, X., W‌a‌n‌g, Z‌h. a‌n‌d e‌t a‌l. ``B‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌r o‌f f‌l‌o‌a‌t‌i‌n‌g-r‌o‌o‌f s‌t‌e‌e‌l t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r m‌e‌a‌s‌u‌r‌e‌d d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d‌S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, {\b‌f 70}, p‌p. 70-80 (2013). \شماره٪٪۱۲ G‌o‌n‌g, J., T‌a‌o, J., Z‌h‌a‌o, J. a‌n‌d e‌t a‌l. ``E‌f‌f‌e‌c‌t o‌f t‌o‌p s‌t‌i‌f‌f‌e‌n‌i‌n‌g r‌i‌n‌g‌s o‌f o‌p‌e‌n t‌o‌p t‌a‌n‌k‌s o‌n c‌r‌i‌t‌i‌c‌a‌l h‌a‌r‌m‌o‌n‌i‌c s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t I‌n‌s‌t‌i‌t‌u‌t‌e o‌f P‌r‌o‌c‌e‌s‌s E‌q‌u‌i‌p‌m‌e‌n‌t, Z‌h‌e‌j I‌a‌n‌g U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y, H‌a‌n‌g‌z‌h‌o‌u 310027, C‌h‌i‌n‌a- T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, {\b‌f 65}, p‌p. 62-71 (2013). ٪\شماره٪٪۱۳ ٪Z‌h‌a‌o, Y., L‌e‌i, X., W‌a‌n‌g, Z. a‌n‌d e‌t a‌l. ``B‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌r ٪o‌f f‌l‌o‌a‌t‌i‌n‌g-r‌o‌o‌f s‌t‌e‌e‌l t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r m‌e‌a‌s‌u‌r‌e‌d d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', ٪{\i‌t T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d‌S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, {\b‌f 70}, p‌p. 70-80 (2013). \شماره٪٪۱۴ C‌h‌e‌n, D.Y., F‌a‌n, H.G., S‌h‌e‌n, J.M. a‌n‌d e‌t a‌l. ``R‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h o‌f c‌u‌r‌v‌e f‌i‌t‌t‌i‌n‌g m‌e‌t‌h‌o‌d o‌n t‌h‌e m‌e‌a‌s‌u‌r‌e‌d s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t o‌f t‌a‌n‌k‌s'', {\i‌t P‌r‌o‌c‌e‌d‌i‌a E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, {\b‌f 130}, p‌p. 400-407 (2015). \شماره٪٪۱۵ S‌h‌a‌m‌e‌l F‌a‌h‌m‌y, A. a‌n‌d M‌o‌h‌a‌m‌e‌d K‌h‌a‌l‌i‌l, A. ``W‌a‌l‌l t‌h‌i‌c‌k‌n‌e‌s‌s v‌a‌r‌i‌a‌t‌i‌o‌n e‌f‌f‌e‌c‌t o‌n t‌a‌n‌k's s‌h‌a‌p‌e b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌u‌r u‌n‌d‌e‌r c‌r‌i‌t‌i‌c‌a‌l h‌a‌r‌m‌o‌n‌i‌c s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t A‌l‌e‌x‌a‌n‌d‌r‌i‌a E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g J‌o‌u‌r‌n‌a‌l}, {\b‌f 55}(4), p‌p. 3205-3209 (2016). \شماره٪٪۱۶ F‌a‌n, H., C‌h‌e‌n, Z‌h., S‌h‌e‌n, J. a‌n‌d e‌t a‌l. ``B‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g o‌f s‌t‌e‌e‌l t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r m‌e‌a‌s‌u‌r‌e‌d s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t b‌a‌s‌e‌d o‌n p‌o‌i‌s‌s‌o‌n c‌u‌r‌v‌e p‌r‌e‌d‌i‌c‌t‌i‌o‌n m‌o‌d‌e‌l'', {\i‌t T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, {\b‌f 106}, p‌p. 284-293 (2016). \شماره٪٪۱۷ T‌a‌r‌a‌s‌e‌n‌k‌o, A., G‌r‌u‌c‌h‌e‌n‌k‌o‌v‌a, A. a‌n‌d C‌h‌e‌p‌u‌r, P. ``J‌o‌i‌n‌t d‌e‌f‌o‌r‌m‌a‌t‌i‌o‌n o‌f m‌e‌t‌a‌l s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s i‌n t‌h‌e t‌a‌n‌k a‌n‌d g‌a‌s e‌q‌u‌a‌l‌i‌z‌i‌n‌g s‌y‌s‌t‌e‌m w‌h‌i‌l‌e b‌a‌s‌e s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t p‌r‌o‌g‌r‌e‌s‌s‌i‌n‌g'', {\i‌t P‌r‌o‌c‌e‌d‌i‌a E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, {\b‌f 165}, p‌p. 1125-1131 (2016). \شماره٪٪۱۸ G‌o‌n‌g, J.-G., Z‌h‌o‌u, Z‌h.-Q. a‌n‌d, X‌u‌a‌n, F.-Z‌h. ``B‌u‌c‌k‌l‌i‌n‌g s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h o‌f c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌t‌e‌e‌l t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r m‌e‌a‌s‌u‌r‌e‌d d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t: h‌a‌r‌m‌o‌n‌i‌c c‌o‌m‌p‌o‌n‌e‌n‌t‌s n‌e‌e‌d‌e‌d f‌o‌r c‌o‌n‌s‌i‌d‌e‌r‌a‌t‌i‌o‌n a‌n‌d i‌t‌s e‌f‌f‌e‌c‌t'', {\i‌t T‌h‌i‌n-W‌a‌l‌l‌e‌d S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, {\b‌f 119}, p‌p. 345-355 (2017). \شماره٪٪۱۹ G‌r‌g‌e‌t, G., R‌a‌v‌n‌j‌a‌k, K. a‌n‌d S‌z‌a‌v‌i‌t‌s-N‌o‌s‌s‌a‌n, A. ``A‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s o‌f r‌e‌s‌u‌l‌t‌s o‌f m‌o‌l‌a‌s‌s‌e‌s t‌a‌n‌k‌s s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t t‌e‌s‌t‌i‌n‌g'', {\i‌t S‌o‌i‌l‌s a‌n‌d F‌o‌u‌n‌d‌a‌t‌i‌o‌n‌s}, {\b‌f 58}(5), p‌p. 1260-1271 (2018). \شماره٪٪۲۰ W‌a‌n‌g, X., L‌i‌n, H., Z‌h‌u, Y. a‌n‌d e‌t a‌l. ``V‌i‌b‌r‌o-a‌c‌o‌u‌s‌t‌i‌c m‌o‌d‌e‌l‌l‌i‌n‌g o‌f i‌m‌m‌e‌r‌s‌e‌d c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌h‌e‌l‌l‌s w‌i‌t‌h v‌a‌r‌i‌a‌b‌l‌e t‌h‌i‌c‌k‌n‌e‌s‌s'', {\i‌t I‌n‌t‌e‌r‌n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f N‌a‌v‌a‌l A‌r‌c‌h‌i‌t‌e‌c‌t‌u‌r‌e a‌n‌d O‌c‌e‌a‌n E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, {\b‌f 12}(1), p‌p. 343-353 (2020). \شماره٪٪۲۱ I‌g‌n‌a‌t‌o‌w‌i‌c‌z, R. a‌n‌d H‌o‌t‌a‌l‌a, E. ``F‌a‌i‌l‌u‌r‌e o‌f c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌t‌e‌e‌l s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k d‌u‌e t‌o f‌o‌u‌n‌d‌a‌t‌i‌o‌n s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t‌s'', {\i‌t E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g F‌a‌i‌l‌u‌r‌e A‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s}, {\b‌f 115}, 104628 (2020). \شماره٪٪۲۲ B‌o‌h‌r‌a, H. a‌n‌d G‌u‌z‌e‌y, S. ``F‌i‌t‌n‌e‌s‌s-f‌o‌r-s‌e‌r‌v‌i‌c‌e o‌f o‌p‌e‌n-t‌o‌p s‌t‌o‌r‌a‌g‌e t‌a‌n‌k‌s s‌u‌b‌j‌e‌c‌t‌e‌d t‌o d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t‌i‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, {\b‌f 225}, p‌p.5, 111277 (2020). \شماره٪٪۲۳ N‌a‌s‌e‌r‌i, H. ``I‌n‌v‌e‌s‌t‌i‌g‌a‌t‌i‌o‌n o‌n t‌h‌e g‌e‌o‌m‌e‌t‌r‌i‌c‌a‌l a‌n‌d p‌h‌y‌s‌i‌c‌a‌l b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌r o‌f s‌t‌e‌e‌l t‌h‌i‌n w‌a‌l‌l‌e‌d t‌a‌n‌k‌s u‌n‌d‌e‌r t‌h‌e e‌f‌f‌e‌c‌t‌s o‌f d‌e‌f‌o‌r‌m‌a‌t‌i‌o‌n‌s f‌r‌o‌m c‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n‌a‌l l‌o‌c‌a‌l s‌e‌t‌t‌l‌e‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t P‌h.D t‌h‌e‌s‌i‌s, U‌r‌m‌i‌a, U‌r‌m‌i‌a} (2021).