دوره و شماره: دوره 37.2، شماره 3.2 - شماره پیاپی 3، آذر 1400، صفحه 1-178 
تاثیر شدت و محل آسیب در بدنه سد بتنی قوسی بر روی خصوصیات مودی سازه

صفحه 93-104

10.24200/j30.2021.57305.2901

امیر میثم گیاهی؛ جعفر عسگری مارنانی؛ حسن احمدی؛ محمد صادق روحانی منش