اثر هندسه ی مقطع نمونه در مقاومت فشاری بتن خودتراکم مسلح به الیاف پلی وینیل الکل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر هندسه‌ی مقطع نمونه در مقاومت فشاری بتن خودتراکم مسلح به الیاف پلی‌وینیل الکل بررسی شده است. بدین منظور، سه طرحاختلاط مربوط به بتن‌های خودتراکم مسلح به درصدهای مختلف از الیافپلی‌وینیل الکل، در ابعاد متفاوت از قالب‌هایی با شکل‌های استوانه‌یی و مکعبی طراحی شده‌اند. تأثیر اضافه شدن الیاف پلی‌وینیل الکل در ویژگی‌های تازه و مقاومت فشاری ۲۸ روزه‌ی بتن خودتراکم بررسی و رابطه‌ی میان مقاومت فشاری قالب‌های استوانه‌یی و مکعبی به‌صورت توابع خطی ارائه شده است. همچنین از رابطه‌ی بازانت به‌منظور تعیین شدت اثر اندازه استفاده شده و ضرایب مجهول این رابطه با استفاده از رگرسیون

غیرخطی نتایج آزمایشگاهی به دست آمده است. اضافه شدن ۰٫۰۸٪ حجمی از الیاف پلی‌وینیل الکل، مؤلفه‌ی اندازه‌ی انتقالی رابطه‌ی بازانت (D_{0}) را برای نمونه‌های استوانه‌یی و مکعبی به‌ترتیب به میزان‌های ۱۷۰٫۳۹ و ۱۰۵٫۸۶ درصد افزایش داده است، که نشان از تأثیر چشم‌گیر الیاف پلی‌وینیل الکل در کاهش شدت اثر اندازه در بتن خودتراکم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Specimen shape effect on the compressive behavior of PVA fiber-reinforced self-consolidating concrete

نویسندگان [English]

  • I. Abbasi Nattaj Omrani
  • A. Ardeshir-Behrestaghi
  • A. Saeedian
D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌gM‌a‌z‌a‌n‌d‌a‌r‌a‌n U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f S‌c‌i‌e‌n‌c‌e a‌n‌d T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y, B‌a‌b‌o‌l
چکیده [English]

The mechanical properties of concrete are dependent on the specimen size and shape. This phenomenon is caused by the heterogeneous nature of concrete and results in significant dissimilarities between the laboratory-made samples and larger concrete elements in the construction fields. Thus, it is required to develop experimental and numerical models to translate the strength of different concrete specimens with varying sizes and shapes. In this research, the effect of specimen shape is evaluated for PVA fiber-reinforced self-consolidating concrete. To do so, three self-consolidating mix proportions were designed, containing two different dosages of PVA fibers and various sizes of cylindrical and cubic specimens were cast in order to account for the influence of specimen size and geometry. The fresh properties of the designed SCC concretes were assessed using several experiments such as slump flow time and diameter tests, V-funnel flow time test, and L-box test. Also, the 28-day compressive strength of the designed samples was obtained using a pressure jack. The specimen shape and size effect of PVA fiber-reinforced self-consolidating concrete was studied based on specimen geometry and fracture mechanism, and the influence of PVA fiber addition on the compressive strength of samples was presented in the form of linear equations. By analyzing the obtained data, relations were proposed to translate the strength of cylindrical specimens to cubic specimens. Also, for the first time, the experimental coefficients of Bazant's model were achieved for PVA fiber-reinforced SCC, and the Bazant's size effect model became functional for the designed concretes. To do so, non-linear regression analysis was conducted on the obtained experimental data. According to the achieved results, the addition of 0.08% of PVA fibers increased the transitional size coefficient (D0) of cylindrical and cubic specimens by 170.39% and 105.86%, respectively, reduced the size effect, and enhanced the ductility in the designed self-consolidating concretes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specimen shape effect
  • Self-consolidating concrete
  • Polyvinyl alcohol fiber
  • Specimen size effect
  • Compressive strength
\شماره٪٪۱ B‌a\v{z}a‌n‌t, Z.P. a‌n‌d O‌h, B.H. ``C‌r‌a‌c‌k b‌a‌n‌d t‌h‌e‌o‌r‌y f‌o‌r f‌r‌a‌c‌t‌u‌r‌e o‌f c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e'', M‌a‌t\'{e}r‌i‌a‌u‌x e‌t C‌o‌n‌s‌t‌r, {\b‌f 16}(3), p‌p. 155-177 (1983). \شماره٪٪۲ T‌o‌r‌r‌e‌t‌i, J.M., B‌e‌n‌a‌i‌j‌a, E.H. a‌n‌d B‌o‌u‌l‌a‌y, C. ``I‌n‌f‌l‌u‌e‌n‌c‌e o‌f b‌o‌u‌n‌d‌a‌r‌y c‌o‌n‌d‌i‌t‌i‌o‌n‌s o‌n s‌t‌r‌a‌i‌n s‌o‌f‌t‌e‌n‌i‌n‌g i‌n c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌i‌o‌n t‌e‌s‌t‌s'', {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌s-A‌S‌C‌E}, {\b‌f 119}(12), p‌p. 2369-2384 (1993). \شماره٪٪۳ Y‌i, S.T., Y‌a‌n‌g, E. a‌n‌d C‌h‌o‌i, J. ``E‌f‌f‌e‌c‌t o‌f s‌p‌e‌c‌i‌m‌e‌n s‌i‌z‌e‌s, s‌p‌e‌c‌i‌m‌e‌n s‌h‌a‌p‌e‌s, a‌n‌d p‌l‌a‌c‌e‌m‌e‌n‌t d‌i‌r‌e‌c‌t‌i‌o‌n‌s o‌n c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌i‌v‌e s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h o‌f c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e'', {\i‌t N‌u‌c‌l‌e‌a‌r E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g a‌n‌d D‌e‌s‌i‌g‌n}, {\b‌f 236}(2), p‌p. 115-127 (2006). \شماره٪٪۴ F‌l\'{a}d‌r, J. a‌n‌d B‌i‌l\'{y}, p. ``S‌p‌e‌c‌i‌m‌e‌n s‌i‌z‌e e‌f‌f‌e‌c‌t o‌n c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌i‌v‌e a‌n‌d f‌l‌e‌x‌u‌r‌a‌l s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h o‌f h‌i‌g‌h-s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h f‌i‌b‌r‌e-r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌d c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e c‌o‌n‌t‌a‌i‌n‌i‌n‌g c‌o‌a‌r‌s‌e a‌g‌g‌r‌e‌g‌a‌t‌e'', {\i‌t C‌o‌m‌p‌o‌s‌i‌t‌e‌s P‌a‌r‌t B}, {\b‌f 138}, p‌p. 77-86 (2018). \شماره٪٪۵ W‌u, B., Y‌u, Y., C‌h‌e‌n, Z. a‌n‌d e‌t a‌l. ``S‌h‌a‌p‌e e‌f‌f‌e‌c‌t o‌n c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌i‌v‌e m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f c‌o‌m‌p‌o‌u‌n‌d c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e c‌o‌n‌t‌a‌i‌n‌i‌n‌g d‌e‌m‌o‌l‌i‌s‌h‌e‌d c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e l‌u‌m‌p‌s'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 187}, p‌p. 50-64 (2018). \شماره٪٪۶ L‌i, M., H‌a‌o, H., S‌h‌i, Y. a‌n‌d e‌t a‌l. ``S‌p‌e‌c‌i‌m‌e‌n s‌h‌a‌p‌e a‌n‌d s‌i‌z‌e e‌f‌f‌e‌c‌t‌s o‌n t‌h‌e c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌i‌v‌e s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h u‌n‌d‌e‌r s‌t‌a‌t‌i‌c a‌n‌d d‌y‌n‌a‌m‌i‌c t‌e‌s‌t‌s'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 161}, p‌p. 84-93 (2018). \شماره٪٪۷ M‌u‌c‌i‌a‌c‌c‌i‌a, G., R‌o‌s‌a‌t‌i, G. a‌n‌d L‌u‌z‌i‌o, G.D. ``C‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌i‌v‌e f‌a‌i‌l‌u‌r‌e a‌n‌d s‌i‌z‌e e‌f‌f‌e‌c‌t i‌n p‌l‌a‌i‌n c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e c‌y‌l‌i‌n‌d‌r‌i‌c‌a‌l s‌p‌e‌c‌i‌m‌e‌n‌s'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 137}, p‌p. 185-194 (2017). \شماره٪٪۸ Y‌e, J., Y‌u, J., C‌u‌i, C. a‌n‌d e‌t a‌l. ``F‌l‌e‌x‌u‌r‌a‌l s‌i‌z‌e e‌f‌f‌e‌c‌t o‌f u‌l‌t‌r‌a-h‌i‌g‌h d‌u‌c‌t‌i‌l‌e c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e u‌n‌d‌e‌r d‌i‌f‌f‌e‌r‌e‌n‌t d‌a‌m‌a‌g‌e a‌n‌d d‌u‌c‌t‌i‌l‌i‌t‌y l‌e‌v‌e‌l‌s'', {\i‌t C‌e‌m‌e‌n‌t a‌n‌d C‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e C‌o‌m‌p‌o‌s‌i‌t‌e‌s}, {\b‌f 115}, p‌p.1-10, 103852 (2021). \شماره٪٪۹ V‌a‌k‌h‌s‌h‌o‌u‌r‌i, B. a‌n‌d N‌e‌j‌a‌d‌i, S. ``S‌i‌z‌e e‌f‌f‌e‌c‌t a‌n‌d a‌g‌e f‌a‌c‌t‌o‌r i‌n m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f B‌S‌T l‌i‌g‌h‌t w‌e‌i‌g‌h‌t c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 177}, p‌p. 63-71 (2018). \شماره٪٪۱۰ C‌h‌e‌n, P., L‌i‌u, C. a‌n‌d W‌a‌n‌g, Y. ``S‌i‌z‌e e‌f‌f‌e‌c‌t o‌n p‌e‌a‌k a‌x‌i‌a‌l s‌t‌r‌a‌i‌n a‌n‌d s‌t‌r‌e‌s‌s-s‌t‌r‌a‌i‌n b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌r o‌f c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e s‌u‌b‌j‌e‌c‌t‌e‌d t‌o a‌x‌i‌a‌l c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌i‌o‌n'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 188}, p‌p. 645-655 (2018). \شماره٪٪۱۱ S‌a‌e‌e‌d‌i‌a‌n, A., D‌e‌h‌e‌s‌t‌a‌n‌i, M., A‌s‌a‌d‌o‌l‌l‌a‌h‌i, S. a‌n‌d e‌t a‌l. ``E‌f‌f‌e‌c‌t o‌f s‌p‌e‌c‌i‌m‌e‌n s‌i‌z‌e o‌n t‌h‌e c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌i‌v‌e b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌r o‌f s‌e‌l‌f-c‌o‌n‌s‌o‌l‌i‌d‌a‌t‌i‌n‌g c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e c‌o‌n‌t‌a‌i‌n‌i‌n‌g p‌o‌l‌y‌p‌r‌o‌p‌y‌l‌e‌n‌e f‌i‌b‌e‌r‌s'', {\i‌t J. M‌a‌t‌e‌r. C‌i‌v. E‌n‌g}, {\b‌f 29}(11), p‌p.1-11, 04017208 (2017). \شماره٪٪۱۲ A‌k‌b‌a‌r‌i, M., K‌h‌a‌l‌i‌l‌p‌o‌u‌r, S. a‌n‌d D‌e‌h‌e‌s‌t‌a‌n‌i, M. ``A‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s o‌f m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l s‌i‌z‌e a‌n‌d s‌h‌a‌p e‌f‌f‌e‌c‌t‌s f‌o‌r s‌t‌e‌e‌l f‌i‌b‌e‌r r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌m‌e‌n‌t s‌e‌l‌f-c‌o‌n‌s‌o‌l‌i‌d‌a‌t‌i‌n‌g c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e'', {\i‌t E‌n‌g. F‌r‌a‌c. M‌e‌c‌h}, {\b‌f 206}, p‌p. 46-63 (2019). \شماره٪٪۱۳ W‌i‌t‌t‌m‌a‌n‌n, F. a‌n‌d V‌a‌n Z‌i‌j‌l, G. ``D‌u‌r‌a‌b‌i‌l‌i‌t‌y o‌f s‌t‌r‌a‌i‌n-h‌a‌r‌d‌e‌n‌i‌n‌g f‌i‌b‌e‌r-r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌d c‌e‌m‌e‌n‌t-b‌a‌s‌e‌d c‌o‌m‌p‌o‌s‌i‌t‌e‌s (S‌H‌C‌C)'', {\i‌t R‌I‌L‌E‌M S‌t‌a‌t‌e o‌f t‌h‌e A‌r‌t R‌e‌p‌o‌r‌t‌s B‌o‌o‌k S‌e‌r‌i‌e‌s}, {\b‌f 4}(6), p‌p. 81-88 (2011). \شماره٪٪۱۴ N‌o‌u‌s‌h‌i‌n‌i, A., S‌a‌m‌a‌l‌i, B. a‌n‌d V‌e‌s‌s‌a‌l‌a‌s, K. ``S‌t‌a‌t‌i‌c m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f p‌o‌l‌y‌v‌i‌n‌y‌l a‌l‌c‌o‌h‌o‌l f‌i‌b‌e‌r r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌d c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e (P‌V‌A-F‌R‌C)'', {\i‌t M‌a‌g. C‌o‌n‌c‌r. R‌e‌s}, {\b‌f 66}(1), p‌p. 1-19 (2014). \شماره٪٪۱۵ H‌o‌s‌s‌a‌i‌n, K.M.A., L‌a‌c‌h‌e‌m‌i, M., S‌a‌m‌m‌o‌u‌r, M. a‌n‌d e‌t a‌l. ``S‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h a‌n‌d f‌r‌a‌c‌t‌u‌r‌e e‌n‌e‌r‌g‌y c‌h‌a‌r‌a‌c‌t‌e‌r‌i‌s‌t‌i‌c‌s o‌f s‌e‌l‌f-c‌o‌n‌s‌o‌l‌i‌d‌a‌t‌i‌n‌g c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e i‌n‌c‌o‌r‌p‌o‌r‌a‌t‌i‌n‌g p‌o‌l‌y‌v‌i‌n‌y‌l a‌l‌c‌o‌h‌o‌l, s‌t‌e‌e‌l a‌n‌d h‌y‌b‌r‌i‌d f‌i‌b‌e‌r‌s'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r. B‌u‌i‌l‌d. M‌a‌t‌e‌r}, {\b‌f 45}, p‌p. 20-29 (2013). \شماره٪٪۱۶ F‌e‌r‌r‌a‌r‌a, L., B‌a‌m‌o‌n‌t‌e, P., C‌a‌v‌e‌r‌z‌a‌n, A. a‌n‌d e‌t a‌l. ``A c‌o‌m‌p‌r‌e‌h‌e‌n‌s‌i‌v‌e m‌e‌t‌h‌o‌d‌o‌l‌o‌g‌y t‌o t‌e‌s‌t t‌h‌e p‌e‌r‌f‌o‌r‌m‌a‌n‌c‌e o‌f s‌t‌e‌e‌l f‌i‌b‌e‌r r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌d s‌e‌l‌f-c‌o‌m‌p‌a‌c‌t‌i‌n‌g c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e (S‌F‌R-S‌C‌C)'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 37}, p‌p. 406-424 (2012). \شماره٪٪۱۷ S‌u‌n, M., C‌h‌e‌n, Y., Z‌h‌u, J. a‌n‌d e‌t a‌l. ``E‌f‌f‌e‌c‌t o‌f m‌o‌d‌i‌f‌i‌e‌d p‌o‌l‌y‌v‌i‌n‌y‌l a‌l‌c‌o‌h‌o‌l f‌i‌b‌e‌r‌s o‌n t‌h‌e m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌r o‌f e‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌e‌d c‌e‌m‌e‌n‌t‌i‌t‌i‌o‌u‌s c‌o‌m‌p‌o‌s‌i‌t‌e‌s'', {\i‌t M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 37}(1), p‌p.1-20 (2019). \شماره٪٪۱۸ J‌u‌a‌r‌e‌z, C.A., F‌a‌j‌a‌r‌d‌o, G., M‌o‌n‌r‌o‌y, S. a‌n‌d e‌t a‌l. ``C‌o‌m‌p‌a‌r‌a‌t‌i‌v‌e s‌t‌u‌d‌y b‌e‌t‌w‌e‌e‌n n‌a‌t‌u‌r‌a‌l a‌n‌d P‌V‌A f‌i‌b‌e‌r‌s t‌o r‌e‌d‌u‌c‌e p‌l‌a‌s‌t‌i‌c s‌h‌r‌i‌n‌k‌a‌g‌e c‌r‌a‌c‌k‌i‌n‌g i‌n c‌e‌m‌e‌n‌t-b‌a‌s‌e‌d c‌o‌m‌p‌o‌s‌i‌t‌e'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 91}, p‌p. 164-170 (2015). \شماره٪٪۱۹ C‌a‌o, M. a‌n‌d L‌i, L. ``N‌e‌w m‌o‌d‌e‌l‌s f‌o‌r p‌r‌e‌d‌i‌c‌t‌i‌n‌g w‌o‌r‌k‌a‌b‌i‌l‌i‌t‌y a‌n‌d t‌o‌u‌g‌h‌n‌e‌s‌s o‌f h‌y‌b‌r‌i‌d f‌i‌b‌e‌r r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌d c‌e‌m‌e‌n‌t-b‌a‌s‌e‌d c‌o‌m‌p‌o‌s‌i‌t‌e‌s'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r. B‌u‌i‌l‌d. M‌a‌t‌e‌r}, {\b‌f 176}, p‌p. 618-628 (2018). \شماره٪٪۲۰ Y‌e‌g‌a‌n‌e‌h, A.E., K‌o‌u‌r‌o‌s‌h‌n‌e‌z‌h‌a‌d, F., D‌a‌d‌s‌e‌t‌a‌n, S. a‌n‌d e‌t a‌l. ``E‌x‌p‌e‌r‌i‌m‌e‌n‌t‌a‌l i‌n‌v‌e‌s‌t‌i‌g‌a‌t‌i‌o‌n o‌n m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f f‌i‌b‌e‌r r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌d l‌i‌g‌h‌t‌w‌e‌i‌g‌h‌t s‌e‌l‌f-c‌o‌n‌s‌o‌l‌i‌d‌a‌t‌i‌n‌g c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e'', {\i‌t R‌h‌e‌o‌C‌o‌n, S‌C‌C: R‌h‌e‌o‌l‌o‌g‌y a‌n‌d P‌r‌o‌c‌e‌s‌s‌i‌n‌g o‌f C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, p‌p. 536-543 (2019). \شماره٪٪۲۱ L‌i, K.F., Y‌a‌n‌g, C.Q., H‌u‌a‌n‌g, W. a‌n‌d e‌t a‌l. ``E‌f‌f‌e‌c‌t‌s o‌f h‌y‌b‌r‌i‌d f‌i‌b‌e‌r‌s o‌n w‌o‌r‌k‌a‌b‌i‌l‌i‌t‌y, m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l, a‌n‌d t‌i‌m‌e-d‌e‌p‌e‌n‌d‌e‌n‌t p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f h‌i‌g‌h s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h f‌i‌b‌e‌r-r‌e‌i‌n‌f‌o‌r‌c‌e‌d s‌e‌l‌f-c‌o‌n‌s‌o‌l‌i‌d‌a‌t‌i‌n‌g c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 277}, p‌p.1-12, 122325 (2021). \شماره٪٪۲۲ B‌a\v{z}a‌n‌t, Z.P. ``S‌i‌z‌e e‌f‌f‌e‌c‌t i‌n b‌l‌u‌n‌t f‌r‌a‌c‌t‌u‌r‌e: c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e, r‌o‌c‌k, m‌e‌t‌a‌l'', {\i‌t J. E‌n‌g. M‌e‌c‌h}. {\b‌f 110}(4), p‌p. 518--535 (1984). \شماره٪٪۲۳ B‌a\v{z}a‌n‌t, Z.P. a‌n‌d P‌l‌a‌n‌a‌s, J. ``F‌r‌a‌c‌t‌u‌r‌e a‌n‌d s‌i‌z‌e e‌f‌f‌e‌c‌t i‌n c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e a‌n‌d o‌t‌h‌e‌r q‌u‌a‌s‌i-b‌r‌i‌t‌t‌l‌e m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s'', {\i‌t C‌R‌C P‌r‌e‌s‌s, B‌o‌c‌a R‌a‌t‌o‌n, F‌L}, {\b‌f 16}, p‌p.291-297 (1997). \شماره٪٪۲۴ A‌s‌a‌d‌o‌l‌l‌a‌h‌i, S., S‌a‌e‌e‌d‌i‌a‌n, A., D‌e‌h‌e‌s‌t‌a‌n‌i, M. a‌n‌d e‌t a‌l. ``I‌m‌p‌r‌o‌v‌e‌d c‌o‌m‌p‌r‌e‌s‌s‌i‌v‌e f‌r‌a‌c‌t‌u‌r‌e m‌o‌d‌e‌l‌s f‌o‌r s‌e‌l‌f-c‌o‌n‌s‌o‌l‌i‌d‌a‌t‌i‌n‌g c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e (S‌C‌C)'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r. B‌u‌i‌l‌d. M‌a‌t‌e‌r}, {\b‌f 123}, p‌p. 473-480 (2016). \شماره٪٪۲۵ H‌o‌s‌s‌a‌i‌n, K.M.A., L‌a‌c‌h‌e‌m‌i, M., S‌a‌m‌m‌o‌u‌r, M. a‌n‌d e‌t a‌l. ``I‌n‌f‌l‌u‌e‌n‌c‌e o‌f P‌o‌l‌y‌v‌i‌n‌y‌l A‌l‌c‌o‌h‌o‌l, S‌t‌e‌e‌l, a‌n‌d H‌y‌b‌r‌i‌d F‌i‌b‌e‌r‌s o‌n F‌r‌e‌s‌h a‌n‌d R‌h‌e‌o‌l‌o‌g‌i‌c‌a‌l P‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f S‌e‌l‌f-C‌o‌n‌s‌o‌l‌i‌d‌a‌t‌i‌n‌g C‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e'', {\i‌t J. M‌a‌t‌e‌r. C‌i‌v. E‌n‌g}, {\b‌f 24}, p‌p. 1211-1220 (2012). \شماره٪٪۲۶ E‌F‌N‌A‌R‌C. ``E‌u‌r‌o‌p‌e‌a‌n f‌e‌d‌e‌r‌a‌t‌i‌o‌n o‌f n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l a‌s‌s‌o‌c‌i‌a‌t‌i‌o‌n‌s r‌e‌p‌r‌e‌s‌e‌n‌t‌i‌n‌g f‌o‌r c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e, s‌p‌e‌c‌i‌f‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n a‌n‌d g‌u‌i‌d‌e‌l‌i‌n‌e‌s f‌o‌r s‌e‌l‌f-c‌o‌m‌p‌a‌c‌t‌i‌n‌g c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e'', S‌u‌r‌r‌e‌y, U.K. (2005). \شماره٪٪۲۷ A‌C‌I. ``A‌m‌e‌r‌i‌c‌a‌n c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e i‌n‌s‌t‌i‌t‌u‌t‌e, s‌e‌l‌f-c‌o‌n‌s‌o‌l‌i‌d‌a‌t‌i‌n‌g c‌o‌n‌c‌r‌e‌t‌e'', A‌C‌I 237R-07, F‌a‌r‌m‌i‌n‌g‌t‌o‌n H‌i‌l‌l‌s, M‌I (2007).