دوره و شماره: دوره 37.2، شماره 4.2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1400، صفحه 1-167 

پژوهشی

جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی

صفحه 3-13

10.24200/j30.2021.57425.2907

سعید صالحی؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ نیما صادقی نامقی؛ کاظم اسماعیلی