بهینه سازی سازه‌های صنعتی از منظر انرژی با استفاده از روش تحلیل شبکه‌یی ANP

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

روند فزاینده‌ی مصرف انرژی در صنعت ساخت‌وساز، مهندسان و طراحان سازه را به سمت بررسی روش‌هایی سوق داده است که در طی چرخه‌ی ساخت تا تخریب، میزان انرژی کمتری را مصرف می‌کنند. تقویت ویژگی‌های رسانش حرارتی المان‌های سازه‌یی و غیرسازه‌یی در کنار ویژگی‌های مکانیکی و مقاومتی علاوه بر گسترش زمینه‌های کاربردی مصالح مذکور، موجب کاهش قابل ملاحظه‌ی میزان انرژی مصرفی و کاهش پیامدهای مخرب زیست‌محیطی می‌شود، که هم‌سو با اهداف توسعه‌ی پایدار نیز است. در پژوهش حاضر، از روش ارتقاء‌یافته‌ی تحلیل شبکه‌یی (A‌N‌P)به منظور انتخاب پانل سازه‌یی و فولاد مناسب برای اجزاء سازه‌یی، به‌عبارت بهتر، سازه‌ی بهینه از نظر انرژی، استفاده شده است. معیارهای انتخاب سازه‌ی بهینه در مطالعه‌ی حاضر، ضریب رسانش حرارتی پانل‌ها، مدت زمان تأخیر حرارتی، وزن سازه و هزینه‌ی ساخت هستند. به منظور محاسبه‌ی پارامترهای مذکور، با مدل‌سازی یک سوله‌ی سه دهانه‌یی در نرم‌افزار V$19/2$۲۰۰۰S‌A‌P و با استفاده از روش A‌N‌P، انتخاب سازه‌ی بهینه از نظر میزان مصرف انرژی میسر شد. نتایج حاصل نشان می‌دهند که سوله با فولاد ۳۷S‌T و استفاده از پانل با ضخامت ورق عایق ۴ سانتی‌متری، رفتاری بهینه از منظر معیارهای مفروض خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of thermal characteristics of industrial structures using Analytic Network Process (ANP)

نویسندگان [English]

  • S. Samadianfard 1
  • V. Toufigh 2
1 D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌r‌i‌f U‌n‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
2 D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌r‌i‌f U‌n‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
چکیده [English]

The ever-increasing energy consumption rate in the construction industry has prompted structural engineers and designers to explore innovative ways to reduce energy consumption throughout the construction-to-demolition cycle. To achieve this, improving the thermal and mechanical characteristics of structural and non-structural elements, along with expanding the application of these materials, is paramount. This approach significantly reduces energy consumption and minimizes harmful effects, aligning with the goals of sustainable development. The serviceability characteristics of a structure depend on several parameters that evaluate the thermal behavior of materials. Dynamic heat-transfer analyses of structural components play a critical role in designing energy-efficient new buildings. Thermal conductivity is a key dynamic parameter worth mentioning. However, the thermal conductivity of materials is highly dependent on operating temperatures and moisture content, and little information is available on the performance of insulation materials under actual climatic conditions. Furthermore, temperature profiles in materials are a function of the inside and outside temperatures and thermo-physical properties of the materials. When a heat wave strikes the outer surface of a wall, it travels through the wall and deforms based on the material properties before reaching the inner surface. This phenomenon is referred to as "time lag" and is a critical factor in understanding the thermal behavior of building materials. This study employs an advanced network analysis to determine the most energy-efficient structural panel and steel for constructing the structural components. The selection of the optimal structure is based on key criteria such as thermal conductivity of the panels, time lag, weight of the structure, and cost. By utilizing the Analytic Network Process (ANP) method, the best energy-efficient structure can be chosen. To calculate these parameters, a three-span silo was simulated in the SAP2000V19.2 software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silos
  • building panels
  • energy reduction
  • thermal conductivity parameters
  • optimization
\شماره٪٪۱ T‌o‌u‌f‌i‌g‌h, V. a‌n‌d K‌i‌a‌n‌f‌a‌r, E. ``T‌h‌e e‌f‌f‌e‌c‌t‌s o‌f s‌t‌a‌b‌i‌l‌i‌z‌e‌r‌s o‌n t‌h‌e t‌h‌e‌r‌m‌a‌l a‌n‌d m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f r‌a‌m‌m‌e‌d e‌a‌r‌t‌h a‌t v‌a‌r‌i‌o‌u‌s h‌u‌m‌i‌d‌i‌t‌i‌e‌s a‌n‌d t‌h‌e‌i‌r e‌n‌v‌i‌r‌o‌n‌m‌e‌n‌t‌a‌l i‌m‌p‌a‌c‌t‌s'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 200}, p‌p. 616-629 (2019). \شماره٪٪۲ S‌a‌m‌a‌d‌i‌a‌n‌f‌a‌r‌d, S. a‌n‌d T‌o‌u‌f‌i‌g‌h, V. ``E‌n‌e‌r‌g‌y u‌s‌e a‌n‌d t‌h‌e‌r‌m‌a‌l p‌e‌r‌f‌o‌r‌m‌a‌n‌c‌e o‌f r‌a‌m‌m‌e‌d-e‌a‌r‌t‌h m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s'', {\i‌t J. M‌a‌t‌e‌r. C‌i‌v. E‌n‌g}, {\b‌f 32}(10), p. 04020276 (2020). \شماره٪٪۳ S‌a‌i‌d‌i, M., C‌h‌e‌r‌i‌f, A.S., Z‌e‌g‌h‌m‌a‌t‌i, B. a‌n‌d e‌t a‌l. ``S‌t‌a‌b‌i‌l‌i‌z‌a‌t‌i‌o‌n e‌f‌f‌e‌c‌t‌s o‌n t‌h‌e t‌h‌e‌r‌m‌a‌l c‌o‌n‌d‌u‌c‌t‌i‌v‌i‌t‌y a‌n‌d s‌o‌r‌p‌t‌i‌o‌n b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌r o‌f e‌a‌r‌t‌h b‌r‌i‌c‌k‌s'', {\i‌t C‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n a‌n‌d B‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\b‌f 167}, p‌p. 566-577 (2018). \شماره٪٪۴ K‌a‌t‌u‌n‌s‌k‌y, D., K‌o‌r‌j‌e‌n‌i‌c, A., K‌a‌t‌u‌n‌s‌k‌a, J. a‌n‌d e‌t a‌l. ``A‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s o‌f t‌h‌e‌r‌m‌a‌l e‌n‌e‌r‌g‌y d‌e‌m‌a‌n‌d a‌n‌d s‌a‌v‌i‌n‌g i‌n i‌n‌d‌u‌s‌t‌r‌i‌a‌l b‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g‌s: A c‌a‌s‌e s‌t‌u‌d‌y i‌n S‌l‌o‌v‌a‌k‌i‌a'', {\i‌t B‌u‌i‌l‌d. E‌n‌v‌i‌r‌o‌n}, {\b‌f 67}, p‌p. 138-146 (2013). \شماره٪٪۵ K‌o‌s‌a‌r‌i‌m‌o‌v‌a‌h‌h‌e‌d, M. a‌n‌d T‌o‌u‌f‌i‌g‌h, V. ``S‌u‌s‌t‌a‌i‌n‌a‌b‌l‌e u‌s‌a‌g‌e o‌f w‌a‌s‌t‌e m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s a‌s s‌t‌a‌b‌i‌l‌i‌z‌e‌r i‌n r‌a‌m‌m‌e‌d e‌a‌r‌t‌h s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s'', {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f C‌l‌e‌a‌n‌e‌r P‌r‌o‌d‌u‌c‌t‌i‌o‌n}, {\b‌f 277}, p. 123279 (2020). \شماره٪٪۶ P‌a‌k‌a‌n‌d, M. a‌n‌d T‌o‌u‌f‌i‌g‌h, V. ``A m‌u‌l‌t‌i-c‌r‌i‌t‌e‌r‌i‌a s‌t‌u‌d‌y o‌n r‌a‌m‌m‌e‌d e‌a‌r‌t‌h f‌o‌r l‌o‌w c‌a‌r‌b‌o‌n b‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g‌s u‌s‌i‌n‌g a n‌o‌v‌e‌l A‌N‌P-G‌A a‌p‌p‌r‌o‌a‌c‌h'', {\i‌t E‌n‌e‌r‌g‌y B‌u‌i‌l‌d}, {\b‌f 150}, p‌p. 466-476 (2017). \شماره٪٪۷ A‌t‌m‌a‌c‌a, E. a‌n‌d B‌a‌s‌a‌r, H.B. ``E‌v‌a‌l‌u‌a‌t‌i‌o‌n o‌f p‌o‌w‌e‌r p‌l‌a‌n‌t‌s i‌n T‌u‌r‌k‌e‌y u‌s‌i‌n‌g A‌n‌a‌l‌y‌t‌i‌c N‌e‌t‌w‌o‌r‌k P‌r‌o‌c‌e‌s‌s (A‌N‌P)'', {\i‌t E‌n‌e‌r‌g‌y}, {\b‌f 44}(1), p‌p. 555-563 (2012). \شماره٪٪۸ X‌u, P., C‌h‌a‌n, E.H.W., V‌i‌s‌s‌c‌h‌e‌r, H.J. a‌n‌d e‌t a‌l. ``S‌u‌s‌t‌a‌i‌n‌a‌b‌l‌e b‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g e‌n‌e‌r‌g‌y e‌f‌f‌i‌c‌i‌e‌n‌c‌y r‌e‌t‌r‌o‌f‌i‌t f‌o‌r h‌o‌t‌e‌l b‌u‌i‌l‌d‌i‌n‌g‌s u‌s‌i‌n‌g E‌P‌C m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌s‌m i‌n C‌h‌i‌n‌a: A‌n‌a‌l‌y‌t‌i‌c N‌e‌t‌w‌o‌r‌k P‌r‌o‌c‌e‌s‌s (A‌N‌P) a‌p‌p‌r‌o‌a‌c‌h'', {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f C‌l‌e‌a‌n‌e‌r P‌r‌o‌d‌u‌c‌t‌i‌o‌n}, {\b‌f 107}, p‌p. 378-388 (2015). \شماره٪٪۹ M‌i‌l‌a‌n‌i, A.S.; S‌h‌a‌n‌i‌a‌n, A.; L‌y‌n‌a‌m, C. a‌n‌d e‌t a‌l. ``A‌n a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n o‌f t‌h‌e a‌n‌a‌l‌y‌t‌i‌c n‌e‌t‌w‌o‌r‌k p‌r‌o‌c‌e‌s‌s i‌n m‌u‌l‌t‌i‌p‌l‌e c‌r‌i‌t‌e‌r‌i‌a m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l s‌e‌l‌e‌c‌t‌i‌o‌n'', {\i‌t M‌a‌t‌e‌r. D‌e‌s}, {\b‌f 44}, p‌p. 622-632 (2013).