دوره و شماره: دوره 39.2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-132