بررسی آزمایشگاهی اثرات ضربه بر بتن سبک دانه حاوی باگاس و لیکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده ی مهندسی عمران،مرکز علمی کاربردی دزفول

چکیده

در پژوهش حاضر، به منظور بررسی خواص مکانیکی و مقاومت در برابر ضربه‌ی بتن حاوی سبک‌دانه‌ی لیکا و الیاف باگاس تحت بارهای فشاری و ضربه‌یی، ابتدا یک طرح اختلاط ثابت در نظر گرفته شده و سپس نمونه‌هایی براساس طرح اختلاط مذکور، بدون افزودن باگاس و لیکا ساخته شده و پس از عمل‌آوری، تحت آزمایش قرار گرفته‌اند. سپس نمونه‌هایی با طرح اختلاط مذکور و با ترکیب باگاس و لیکا به نسبت وزنی ۱ به ۳ و همچنین نمونه‌هایی با استفاده از لیکا (بدون باگاس)، با درصدهای ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جایگزین سنگ‌دانه‌ها، ساخته شده و پس از عمل‌آوری، آزمایش‌های مقاومت فشاری و ضربه‌یی بر روی آنها صورت گرفته و نتایج استخراج شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که بتن‌های حاوی ۲۰ و ۳۰ درصد سبک‌دانه‌در رده‌ی بتن سبک جای دارند و بتن حاوی ۲۰\٪ سبک‌دانه، به عنوان بتن سبک سازه‌یی محسوب می‌شود و مقاومت ضربه‌یی بسیار بالاتری نسبت به بتن معمولی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory study of impact effects on lightweight concrete containing bagasse and LECA

نویسندگان [English]

  • A.R. Khaloo 1
  • s.A. Borsi 2
1 D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌r‌i‌f U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
2 D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f A‌p‌p‌l‌i‌e‌d S‌c‌i‌e‌n‌c‌e a‌n‌d T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
چکیده [English]

Concrete quality control tests usually focus on the compressive strength of concrete, while neglecting other important properties such as impact and explosion resistance, which are essential for creating resilient concrete structures. Additionally, in the process of refining sugarcane, Bagasse, a yellow fiber that is considered a waste product, is produced. Khuzestan province alone produces around one million tons of Bagasse annually, which leads to environmental concerns. To address these issues, this research investigates the mechanical properties and impact resistance of concrete containing lightweight LECA aggregates and Bagasse fibers under compressive and impact loads. Initially, a target mix scheme is determined, and samples are made and tested after curing without the addition of Bagasse and LECA. Then, samples are made with the mentioned mixing design and the combination of Bagasse and LECA by weight ratio of (Bagasse unit, LECA unit). Additionally, samples using LECA (without Bagasse) with 10%, 20%, and 30% replacement of aggregates are made and tested after curing. Compressive and impact tests are performed on all samples in accordance with regulations using appropriate testing machines and procedures. Results indicate that concrete containing lightweight LECA and Bagasse fibers has a higher impact resistance than ordinary concrete, and that the use of LECA in concrete can create structural lightweight concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impact resistance
  • Compressive strength
  • Bagasse
  • LECA
  • Lightweight concrete