دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-141