برآورد تأثیر رس در پتانسیل رمبندگی خاک در روش‌های مختلف نفوذ آب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه یزد

چکیده

خاک‌های رمبنده در زمان خیس شدن، نشست‌های قابل توجهی را تجربه می‌کنند. میزان رس به عنوان یک عامل مهم در رفتار خاک رمبنده در نظر گرفته می‌شود. آب از منابع مختلف وارد خاک می‌شود، اما آزمایش‌های موجود برای اندازه‌گیری پتانسیل رمبندگی، قابلیت مدل‌سازی نحوه‌ی نفوذ آب در خاک را ندارند. در مطالعه‌ی حاضر، از دستگاهی استفاده شده است که نحوه‌ی ورود آب به خاک را شبیه‌سازی می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که در همه‌ی آزمایش‌ها با افزایش میزان رس، پتانسیل رمبندگی افزایش یافته است؛ اما میزان افزایش یکسان نبوده است. میزان افزایش پتانسیل رمبندگی، در آزمایش‌های ادئومتر بیشتر از آزمایش‌های با شبیه‌سازی الگوی نفوذ آب بوده است. در بین الگوهای مختلف نفوذ آب در خاک، با افزایش ۱/۹\٪ رس، بیشترین افزایش پتانسیل رمبندگی مربوط به نفوذ
آب از بالا به صورت نقطه‌یی $(C_{p}=4/79)$ و کمترین افزایش مربوط به نفوذ آب از پایین به صورت گسترده $(C_{p}=3/69)$ بوده است. اما با افزایش ۲۳\٪ رس، بیشترین افزایش مربوط به نفوذ آب از بالا به صورت گسترده $(C_{p}=8/62)$ و کمترین افزایش مربوط به نفوذ آب از پایین به صورت گسترده $(C_{p}=7/8)$ بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of clay on collapse potential of soils in different water infiltration patterns

نویسندگان [English]

  • J. Mahmoudi
  • R. Pourhoseini
D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g Y‌a‌z‌d U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
چکیده [English]

Collapsible soils are one of the moisture sensitive soils that experience sudden and significant settlements due to wetting. These soils are widely distributed and constitute about 10% of the total land area of the world, which are typically located in arid and semi-arid areas. In foundation engineering, the most important issue in dealing with these soils is to measure their collapse potential with different water infiltration patterns. The effect of parameters such as initial soil conditions, loading conditions and gradation quality on the behavior of these soils has been investigated. The amount of clay in the soil is considered as an important factor in the behavior of the collapsible soils. Water enters the soil from different sources, but the existing devices and tests to measure the collapse potential are not capable of modeling water infiltration patterns. In this study, an apparatus was used that simulates different water infiltration patterns based on the direction of water movement (from top or bottom) and type of water distribution (point or wide). The results show that in oedometer tests and tests with the ability to simulate the water infiltration patterns, with the increase in the amount of clay in the sample, the collapse potential increases, but the amount of increase is not the same in different tests. The amount of increase in collapse potential due to the increase of clay in the sample is greater in single and double oedometer tests than in tests with the ability to simulate the water infiltration patterns, and for a more accurate prediction of the collapse potential, tests with the ability to simulate the water infiltration patterns should be used. Among the different water infiltration patterns in the soil, for the sample with clay compared to the sample without clay, the highest increase in collapse potential is related to the top-point water infiltration pattern ) and the lowest increase is related to the bottom-wide water infiltration pattern( ). But for the sample with 23% clay compared to the sample without clay, the highest increase in collapse potential is related to the top-wide water infiltration pattern( ) and the lowest increase is related to the bottom-wide water infiltration pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clay percent
  • Collapse potential
  • Water infiltration pattern
  • Experimental apparatus
  • Collapsible soil