دوره و شماره: دوره 39، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-147 
بررسی عددی اثر یخ زدگی بر دیواره خاکی میخ کوبی شده

صفحه 61-70

10.24200/j30.2023.61444.3175

محمدسعید ویلایی؛ محمد شریفی پور؛ امیرهوشگ اخویسی


بررسی خوردگی میلگردهای خاص در سازه های بتنی

صفحه 123-130

10.24200/j30.2023.59659.3064

حسین نوذری؛ ارسطو ارمغانی؛ کمال رحمانی؛ صابر پیروتی