بررسی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی ملات پودری حاوی رزین پلیمری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

2 گروه مهندسی عمران،دانشکده ی فنی و مهندسی،دانشگاه شهرکرد

چکیده

ملات‌ها مصالح ساختمانی مصنوعی و ناهمگنی هستند که مواد اولیه‌ی فرایندهای ساخت و شرایط کاربرد آنها به طور مداوم در طول تاریخ تکامل یافته است و از یک یا چند چسب معدنی تشکیل می‌شوند، وظیفه‌ی اصلی آنها اتصال دانه‌های سُست با استفاده از دگرگونی‌های شیمیایی مختلف در جرم آنهاست، که به سنگدانه‌ها برای ایجاد ثبات حجمی روی توده‌ی ملات و همچنین آب برای مخلوط کردن اجزاء ملات به یک خمیر چسبناک نیاز دارند. مصالح باید به دقت اندازه‌گیری و مخلوط شوند تا تعادل مطلوبی برای برآورد خصوصیات اساسی ملات به دست آورند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ۱۱ طرح اختلاط برای تهیه‌ی ملات، که به نوعی بتن پودری واکنش‌پذیر است، با نسبت‌های ماسه به سیمان ۵/۴، ۷۵/۴، ۵، ۲۵/۵، ۵/۵، ۷۵/۵، ۶، ۲۵/۶، ۵/۶، ۷۵/۶ و ۷ ساخته شده‌اند. سپس اثر افزایش نسبت ماسه به سیمان و تأثیر افزودن ۱\٪ رزین پلیمری به ۱۱ نسبت مختلف ماسه به سیمان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation of mechanical characteristics of powder mortar containing polymer resin

نویسندگان [English]

  • A. Heidari 1
  • E. Ghorbani Samani 2
1 D‌e‌p‌t o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g F‌a‌c‌u‌l‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌i‌c‌a‌l a‌n‌d E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌h‌r‌e‌k‌o‌r‌d U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
2 D‌e‌p‌t o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g F‌a‌c‌u‌l‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌i‌c‌a‌l a‌n‌d E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌h‌r‌e‌k‌o‌r‌d U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
چکیده [English]

Mortars are heterogeneous construction materials whose raw materials, manufacturing processes and application conditions have continuously evolved throughout time . Mortars are artificial construction materials that consist of; one or more mineral adhesives whose main function is to connect loose grains using different chemical changes in their mass, aggregates that are used to create volume stability on the mortar mass and water that is used to mix the mortar components into a sticky dough. Materials must be carefully measured and mixed to give the desired balance to bring out its essential properties. Therefore, in this research, 11 mixing plans for mortar, which is a kind of reactive powder concrete, with sand to cement ratios of 4.5, 4.75, 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 25 6.5, 6.5, 6.75, and 7 were made and the effect of increasing the ratio of sand to cement was evaluated, and by analyzing the results of compressive strength, it was observed that the highest compressive strength was at the age of 1, 7, 14, and 28 days of the sample with a sand-cement ratio of 4.75 and at the ages of 42, 56 and 90 days, it corresponds to the sample with a sand-to-cement ratio of 4.5 and by analyzing the flexural strength results, it was also observed that the highest flexural strength is related to the sample with a sand-to-cement ratio of 4.5. Then the effect of adding 1% of polymer resin to 11 sand-cement ratio was investigated. From the analysis of the results, it was found that adding 1% of polymer resin at the age of 1 day causes a decrease in compressive strength compared to samples without polymer resin. But with increasing age of samples in high sand-cement ratios, an increase in compressive strength is observed. The highest compressive strength at ages 7, 14, 28, 42, 56 and 90 is for the sand-cement ratio of 4.75 and the highest flexural strength was observed at the sand-cement ratio of 4.5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortar
  • Mechanical behavior
  • Polymer resin
  • Sand to cement ratio