شناخت عامل‌های اکولوژیکی تطبیق‌پذیر و بهره‌گیری از آن در ساختار‌های معماری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، ایران دانشکده هنر و معماری،دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس

3 مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، ایران

چکیده

درک معماری به عنوان اکولوژی سیستم‌های تعاملی، گرایش‌های ثابت و محدود گذشته را به سمت ساخت محیط‌هایی پویا و تطبیق‌پذیر با شرایط جدید تبدیل می‌کند. در این چارچوب، محیط در پی ساخت سناریو تعامل است تا روابط بین اجزاء را فعال کند. در پژوهش حاضر، به طراحی سیستمی پرداخته شده است که می‌تواند در آینده جایگزین شیوه‌های فعلی برنامه‌ریزی ساخت واحدهای ساختمانی شود. نتیجه این پژوهش، شبیه‌سازی یک سیستم خودمونتاژ سلولی است که می‌تواند در صورت لزوم تولید کند و در صورت نیاز ساختار خود را بازسازی نماید. در مدل پیشنهادی از یک سیستم کنترلی دو سطحی (میکرو و ماکرو) استفاده شده تا تعاملات بین اجزاء

و محیط رشدشان از سوی دیگر به درستی و در راستای رسیدن به اهداف طرح و تعادل کل سیستم تنظیم شود. در انتها، نتایج شبیه‌سازی درمقیاس‌های مختلف با نرم‌افزار گرسهاپر نمایش داده شده است. با توسعه‌ی این مدل می‌توان گام مهمی در توسعه‌ی ماشین شبیه‌ساز ساخت سامانه‌ی خودمونتاژ سلولی بر اساس پیکربندی‌های متوالی و پر تعداد برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognize adaptive ecologies and their applications in architectural structures

نویسندگان [English]

  • A. Ahmadian 1
  • Shabnam Salehi 2
  • R. Naghshineh 3
1 F‌a‌c‌u‌l‌t‌y o‌f A‌r‌c‌h‌i‌t‌e‌c‌t‌u‌r‌e a‌n‌d U‌r‌b‌a‌n P‌l‌a‌n‌n‌i‌n‌g S‌h‌a‌h‌i‌d B‌e‌h‌e‌s‌h‌t‌i U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
2 Department of Architecture, Azad University West Tehran Branch D‌e‌p‌t. o‌f A‌r‌t a‌n‌d A‌r‌c‌h‌i‌t‌e‌c‌t‌u‌r‌e U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f C‌a‌l‌i‌f‌o‌r‌n‌i‌a L‌o‌s A‌n‌g‌e‌l‌e‌s, C‌A 90095, U‌S‌A
3 C‌r‌e‌a‌t‌i‌v‌e E‌c‌o‌n‌o‌m‌y R‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h C‌e‌n‌t‌e‌r W‌e‌s‌t T‌e‌h‌r‌a‌n B‌r‌a‌n‌c‌h I‌s‌l‌a‌m‌i‌c A‌z‌a‌d U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
چکیده [English]

The understanding of architecture as an ecology of interactive systems moves past limitations and restricted tendencies toward spatial environments that are adaptive, perceptual, and behavioral. In this framework, the environment seeks to build interaction scenarios to activate relationships between components. In this case, architecture moves away from well-known models that always lead to disciplined responses and toward understanding adaptive ecologies that include active particles for communication and exploration. The current research investigated and discussed the design of a system that can replace the current methods of planning the construction of infrastructure units in the future. The result is the simulation of a cellular self-assembly system that can produce and rebuild its structure when needed. Therefore, there is a revolution in construction and a complete revision of architectural standards and construction planning, disremembering demolitions and laborious construction costs. This study aims to explore the function of quorum sensing, a mechanism of intra-species communication that serves as the central regulatory system in the formation and concurrent response to environmental changes. The algorithmic design features of the system's constituent units were also examined. During the assembly process, extracellular matrices act as the milieu in which individual cells interact with one another and the desired environment as constructed building blocks. This allows for parallel assembly and error correction at a general level, both automatically, and has significant implications for the field. The proposed model uses a two-level control system (micro-macro) to ensure that the interactions among the components, on the one hand, and between the components and their environment, on the other hand, are in line with the objectives of the plan and the balance of the whole system. This two-level approach primarily follows a bottom-up process at the scale of the interaction of its constituent particles and subsequently utilizes a top-down process during the overall regulation of the system through the extracellular matrix. Ultimately, the simulation results obtained using Grasshopper3d software were shown in three scales: small (chair), medium (shelter), and large. This approach has been demonstrated to be effective in previous research and offers a promising framework for further investigation in this field. This research can take essential steps in developing simulator machines to build a construction self-assembly system based on sequential configurations and numbers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive Ecologies
  • Self-assembly
  • Living Architecture
  • Diffusion Limited Aggregation
  • Reversible Fabrication