دوره و شماره: دوره 39.2، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-156 

یادداشت فنی

مدل سازی عددی رفتار شمع - ماسه روانگرا در زلزله حوزه نزدیک

صفحه 137-146

10.24200/j30.2023.61572.3186

سعید عباسی کرافشانی؛ رضا پورحسینی اردکانی