برآورد بسامدها و اشکال مودی سدهای خاکی مسجدسلیمان و مارون بااستفاده از روش‌های کلاسیک و پیشرفته‌ی پردازش سیگنال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

در این نوشتار، نتایج مشخصات دینامیکی دو سد خاکی بزرگ کشور که با استفاده از پردازش رکوردهای ثبت‌شده در انفجارهای مختلف سایتی محاسبه شده‌اند ارائه می‌شود. بدین‌منظور، از تاریخچه‌ی زمانی سرعت ثبت‌شده در ۱۲ انفجار مختلف سایت سد مسجدسلیمان و ۷ انفجار مختلف سایت سد مارون استفاده شد و با توجه به عدم دسترسی به رکورد محرک ورودی، مقادیر بسامدها و اشکال مودی سدهای مذکور با استفاده از روش چهارطیفی برآورد شد. به‌دلیل مانانبودن رکوردهای ثبت‌شده و همچنین افزایش دقت محاسبات، از روش پیشرفته‌ی پردازش سیگنال نیز در حوزه‌ی زمان -بسامد TFDاستفاده شد. در نوشتار حاضر، نتایج محاسبات مذکور و مقایسه‌ی کارآیی هرکدام از دو روش فوق ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها