حل تحلیلی معادله‌ی انتقال آلودگی به‌ازاء فعالیت چندین منبع آلاینده‌ی نقطه‌یی با الگوهای زمانی دلخواه در حالات ۱ و ۲ بعدی با استفاده از روش تابع گرین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در پژوهش حاضر با استفاده از روش تابع گرین، حل تحلیلی معادله‌ی انتقال آلودگی با ضرائب ثابت (سرعت و ضریب پراکندگی) در حالت ۱
و ۲ بعدی، به‌ازاء ترکیبات متفاوت شرایط مرزی در دامنه‌ی نامحدود، نیمه‌محدود، و محدود در رودخانه و برای شرایطی که بیش از یک منبع
آلاینده با الگوهای زمانی دلخواه فعال باشند، تعیین شده است. همچنین به‌منظور تسریع در همگرایی سری‌های ایجادشده، با تعریف یک پارامتر بی بعد و استفاده از مفهوم تابع گرین زمان کوتاه و زمان زیاد، حالت زمان کم تابع گرین برای مسئله‌ی مربوط با استفاده از اصول ریاضی استخراج شده است. در ادامه، حل‌های تحلیلی پیشنهادی با حل‌های تحلیلی پژوهشگران پیشین، داده‌های واقعی و مثال‌های فرضی ارزیابی و شاخص‌های آماری محاسبه شده است. نتایج، رضایت‌بخش‌بودن عملکرد حل‌های تحلیلی را نشان داده است. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در پژوهش حاضر می‌توان اذعان کرد که کامل‌ترین مجموعه‌ی حل‌های تحلیلی معادله‌ی انتقال آلودگی برای ترکیبات متفاوت شرط مرزی قابل کاربرد در رودخانه با استفاده از روش تابع گرین در پژوهش حاضر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات