دوره و شماره: دوره 33.2، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1396، صفحه 1-154 
نقش تئوری های حدی در اقتباس روابط هندسه ی هیدرولیکی رودخانه ها

صفحه 49-60

10.24200/j30.2017.4546

مهسا محمودی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سیدسعید موسوی ندوشنی