دوره و شماره: دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، شماره ویژه «تکنولوژی، محیط زیست و توسعه پایدار»، فروردین 1377، صفحه 0-94