دوره و شماره: دوره 11، شماره 10، شماره ویژه - مهندسی عمران (2)، اردیبهشت 1374، صفحه 1-72 
دوام سازه‌های بتنی

صفحه 56-57

علی اکبر رمضانیانپور