دوره و شماره: دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، شماره ویژه - انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، فروردین 1373، صفحه 1-72