طراحی لرزه‌یی قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرای خمشی با تیر پیوند میانی با استفاده از روش انرژی

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 123-131

سیدرسول قادری؛ شهرزاد دستمالچی؛ سیدمهدی زهرائی


تصمیم‌گیری گروهی فازی ناهمگن در مدیریت یک‌پارچه منابع آب

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 123-131

حجت میان آبادی؛ عباس افشار


تحلیل عملکرد دیواره میخ کوبی در تثبیت دیواره ی گودبرداری‌های عمیق بر اساس سطوح خرابی سازه‌های مجاور گود

دوره 31.2، شماره 4.2، اسفند 1394، صفحه 123-131

ابراهیم نعیمی فر؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ علی فاخر؛ علی اکبر گلشنی


بررسی عددی پارامترهای شکست ترک‌ انعکاسی در روسازی آسفالتی تحت بار ترافیکی

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 123-130

محمدرضا محمدعلیها؛ حمید بهبهانی؛ مجید جبالبارزی


مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای مختلف در خواص بتن‌های سبک دانه ی سازه یی

دوره 34.2، شماره 1.2، خرداد 1397، صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.1335

مجتبی فتحی؛ عابد یوسفی پور؛ احسان همت پوری فرخی


تحلیل فراوانی وقوع خشکسالی بر اساس توسعه ی یک شاخص استاندارد دو متغیره (بارش-رواناب)

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.1355

سیدعلی چاوشیان؛ غلامرضا نیک روش؛ ناصر دهقانیان؛ علیرضا نیک روش


بررسی رفتار بار - نشست مخلوط خاک و خرده لاستیک

دوره 35.2، شماره 2.1، شهریور 1398، صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.2116.2093

رضا ذاکری؛ سید ناصر مقدس تفرشی


مطالعه ی آزمایشگاهی تأثیر الیاف مختلف در مقاومت کششی و مقاومت فشاری بتن‌ سبک اتوکلاو‌ شده

دوره 34.2، شماره 2.2، شهریور 1397، صفحه 125-131

10.24200/j30.2018.1372

اصغر وطنی اسکوئی؛ محمد حیدری گوجانی؛ سهیل سروش نیا


بررسی و تحلیل نتایج آزمایش جدایش مخروط در چسبناکی خاک‌های ریزدانه

دوره 35.2، شماره 3.2، آذر 1398، صفحه 129-136

10.24200/j30.2017.2228.2140

عاطفه قره شیخ لو؛ اکبر چشمی؛ قاسم کاظمی؛ جعفر حسن پور


ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 131-139

10.24200/j30.2020.54432.2639

محمد علی داستان دیزناب؛ سیدمهدی موسوی؛ محمد کریمی مهرآبادی؛ محسن آخانی


ارزیابی اندرکنش دینامیکی سازه‌ی سرریز نیلوفری با آب مخزن سد به روش تلفیق حجم محدود ـ المان محدود

دوره 36.2، شماره 1.2، خرداد 1399، صفحه 133-141

10.24200/j30.2018.50970.2359

محمدحسین میرآبی؛ محمد عالم باقری؛ احسان جباری؛ طاهر رجایی


بررسی و مقایسه ی مشخصات مخلوط های پایه ی سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری مختلف

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 135-145

10.24200/j30.2019.53636.2565

هادی چهرازی سفید دشتی؛ سید حسام مدنی؛ علی سعیدی کیا


انتگرال گیری مستقیم نیمه‌صریح با پایداری نامشروط بر پایه ی روش آلفای تعمیم‌یافته

دوره 37.2، شماره 4.1، اسفند 1400، صفحه 135-145

10.24200/j30.2021.55958.2792

امیرحسین نمدچی؛ جواد علامتیان؛ حمید محمدالهی اره‌کمر