نویسنده = همایون اسمعیل پوراستکانچی
بررسی ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌یی ترک‌دار

دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 27-33

صمد دهقانی اسکویی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ ابوالحسن وفائی


محاسبه‌ی وارفتگی و افت در سازه‌های بلند بتنی با استفاده از آنالیز مراحل ساخت غیرخطی

دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 43-50

محسن قبدیان؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ ابوالحسن وفائی


اثر میراگر‌های لزج مایع در طراحی و بهسازی ساختمان‌های بتن آرمه تحت زلزله

دوره 19، شماره 23، فروردین 1382، صفحه 24-38

ابوالحسن وفائی؛ شهاب‌الدین حاتمی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ مهیار جاویدروزی