نویسنده = محمد علیایی
مطالعه ی عددی عوامل مؤثر در اندرکنش حرارتی شمع‌های انرژی در گروه شمع انرژی

دوره 39، شماره 3، آذر 1402، صفحه 13-24

10.24200/j30.2023.61069.3145

محمد ابراهیم دانش؛ محمد امیر کیانی فردوئی؛ محمد نوروزعلیایی


مدلسازی عددی سه‌بعدی تونل‌های ژئوترمال و میزان انرژی دریافتی

دوره 38.2، شماره 2.1، شهریور 1401، صفحه 41-50

10.24200/j30.2022.58760.3001

سید رائف شیخ احمدی؛ محمد امیر کیانی فردوئی؛ محمد علیایی


ارزیابی عددی اثر دما در مقاومت سطح مشترک با رویکرد شمع های حرارتی

دوره 37.2، شماره 2.2، شهریور 1400، صفحه 25-33

10.24200/j30.2020.55583.2750

بهناز اسدی؛ محمد امیر کیانی فردویی؛ محمد علیایی


بررسی عددی عوامل مؤثر در میزان توان دریافتی از شمع‌های مبادله‌گر حرارتی

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 39-49

10.24200/j30.2020.55140.2704

سید ماکان فتاحیان؛ محمد امیر کیانی فردویی؛ محمد علیایی