موضوعات = ژئوتکنیک لرزه یی
تأثیر شیرابه زباله بر پارامترهای دینامیکی خاک‌های رسی

دوره 39.2، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 65-74

10.24200/j30.2023.61511.3182

رضا ایرانی؛ مجید یزدان دوست؛ محمودرضا شاهوردی


مدل سازی عددی رفتار شمع - ماسه روانگرا در زلزله حوزه نزدیک

دوره 39.2، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 137-146

10.24200/j30.2023.61572.3186

سعید عباسی کرافشانی؛ رضا پورحسینی اردکانی


مدل‌سازی فیزیکی و شبیه‌سازی عددی پاسخ لرزه‌یی ساختگاه متشکل از زیرلایه‌ی روانگراشونده

دوره 35.2، شماره 3.1، آذر 1398، صفحه 71-82

10.24200/j30.2017.5308.2230

محمد آدم پیراء؛ عباس قلندرزاده؛ مهدی درخشندی؛ حسین جواهری کوپائی


مطالعه ی تحلیلی رفتار لرزه یی دیوار حائل در خاک ناهمگن

دوره 35.2، شماره 1.2، خرداد 1398، صفحه 31-40

10.24200/j30.2018.1781.1963

حسین تاجمیر ریاحی؛ سیدحمیدرضا موسوی


بررسی اثر رکوردهای زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک حاوی پالس در پاسخ لرزه‌یی یک سیستم خاک ـ شمع ـ سازه

دوره 33.2، شماره 2.1، شهریور 1396، صفحه 115-125

10.24200/j30.2017.4545

سعید عباسی کرافشانی؛ علیرضا اردکانی؛ منصور یخچالیان