تأثیر شرایط زمین‌شناسی و خصوصیات ژئوتکنیکی نهشته‌ها در ایجاد گسیختگی زمین در شرق سمنان

دوره 35.2، شماره 1.2، خرداد 1398، صفحه 3-10

10.24200/j30.2018.1434.1811

محمدحسین طاهری نیا؛ شهروز شریفی؛ سیدمحمود فاطمی عقدا؛ الهه خشتکار


تأثیر میزان نوع و درصد کانی رسی در خواص خاک‌های رسی تثبیت‌شده با آهک

دوره 35.2، شماره 4.1، اسفند 1398، صفحه 3-12

10.24200/j30.2018.2226.2139

ساناز سلطانی نژاد؛ صلاح الدین حمیدی؛ سید مرتضی مرندی


ارتقاء برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز

دوره 37.2، شماره 3.1، آذر 1400، صفحه 3-9

10.24200/j30.2021.54796.2680

مریم معظمی؛ حسین تقدس؛ مهران محمودی؛ آریوبرزن عباسی


جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی

دوره 37.2، شماره 4.2، اسفند 1400، صفحه 3-13

10.24200/j30.2021.57425.2907

سعید صالحی؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ نیما صادقی نامقی؛ کاظم اسماعیلی


سرمقاله

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 4-4


سرمقاله

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 4-4