مطالعه ی عددی رفتار میراگرهای لانه زنبوری موجدار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در نوشتار حاضر، نوع جدیدی از میراگرهای تسلیمی به نام میراگر لانه‌زنبوری موجدار ارائه شده است. از مزایای میراگر پیشنهادی می‌توان به سادگی در ساخت و اجرای آن ضمن ارائه‌ی رفتار پایدار تحت بارگذاری جانبی اشاره کرد. شکل پایه‌ی میراگر لانه‌زنبوری متشکل از دو ورق خم‌کاری شده به شکل ذوزنقه است، که با استفاده از جوش به یکدیگر متصل می‌شوند و هندسه‌ی لانه‌زنبوری را ایجاد می‌کنند. در پژوهش حاضر، ابتدا رابطه‌ی تحلیلی سختی اولیه‌ی میراگر به دست آمده است. سپس در شبیه‌سازی عددی با اعمال بارگذاری یکنواخت و چرخه‌یی، رفتار میراگر در ناحیه‌های خطی و غیرخطی بررسی شده است. به منظور برآورد تأثیر مشخصه‌های هندسی در رفتار میراگر، مطالعه‌ی پارامتری بر روی دوازده نمونه انجام و نتایج متناظر ارائه شده است. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل‌های غیرخطی،
سختی مؤثر، میرایی معادل و مدل سه‌خطی رفتار میراگر جهت استفاده در طرح عملی سازه‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of Corrugated Honeycomb Dampers

نویسندگان [English]

  • A.R. Moazezi Mehretehran
  • M. Jafary
D‌e‌p‌t. o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌r‌i‌f U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
چکیده [English]

In this study, a new metallic damper, the Corrugated Honeycomb Damper (CHD), is presented. The CHD is designed for ease of manufacturing and implementation in various structures, with a stable energy dissipation characteristic when subjected to lateral loading. The basic configuration of the CHD consists of two steel plates that are bent to form trapezoidal corrugations. The plates are then welded together along the bent lines to build the honeycomb geometry. To investigate the behavior of the CHD, a closed-form expression for the elastic stiffness was first obtained using the matrix analysis method. A verified numerical model was then developed in ABAQUS software to study the non-linear behavior of the CHD, considering both material and geometric non-linearity as well as the potential for ductile steel damage. A comprehensive parametric study was performed, analyzing 12 CHDs with different geometric characteristics, and evaluating both monotonic and cyclic responses. Force-displacement and cumulative dissipated energy curves were extracted, and relevant elaborations were presented. Additionally, the equivalent stiffness and equivalent damping of the CHDs during cyclic loading were calculated, taking into account the principles of dynamics of structures. The results demonstrated that the CHD has stable and symmetric dissipative loops of energy, and that increasing the depth and thickness of the CHD can enhance its energy absorbing and load bearing capacities. Minimizing the width of the damper can fatten the hysteresis loops, but may also affect the ductility of the damper. Recommendations were given for the total height of the damper and the angle of bents to maintain stable hysteresis loops with respect to the target drift of the CHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metallic yielding damper
  • Honeycomb geometry
  • Non-linear analysis
  • Cyclic behavior
  • Finite Element Method