مطالعه آزمایشگاهی رفتار چرخه‌ای دیوارهای بنایی غیرباربر تقویت شده با استفاده از میلگرد بستر و مش الیاف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ

2 بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

عامل اصلی آسیب و خرابی دیوارها در هنگام زلزله، ناپایداری و فروریزش آن تحت اثر توام جابه‌جایی درون صفحه دیوار تحت اثر جابه‌جایی نسبی طبقات و نیروی لرزه‌ای خارج از صفحه وارده به دیوار می‌باشد. در اغلب تحقیقات صورت گرفته، هر یک از بارگذاری درون‌صفحه‌ای و خارج از صفحه به‌صورت جداگانه بررسی شده‌اند یا اثر اندرکنش بین این بارها به‌صورت غیر مستقیم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق، رفتار دیوار غیر سازه‌ای تحت اثر توام جابه‌جایی درون‌صفحه‌ای و بار
برون صفحه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است و تأثیر مسلح‌سازی دیوارهای غیر سازه‌ای جداسازی شده از قاب سازه‌ای با استفاده از ملات مسلح شده به شبکه الیاف و میلگرد بستر بررسی شده است. به این منظور، سه نمونه دیوار جداسازی شده از بلوک لیکا ساخته شد. نمونه‌های مسلح شده با دو روش استفاده از میلگرد بستر و استفاده از مش الیافی با مقیاس ۱ به ۱ تحت بار توامان چرخه‌ای درون صفحه‌ای و بار ثابت برون صفحه‌ای ارزیابی شده و با دیوار شاهد غیر مسلح مقایسه شد. نتایج
حاصل از این آزمایشات نشان داد که نمونه دیوار غیر سازه‌ای غیر مسلح تحت بار خارج از صفحه زلزله در تغییر مکان نسبی کم داخل صفحه دچار خرابی و ریزش شد. از طرفی، دیوار غیر سازه‌ای مسلح شده با استفاده از ملات مسلح شده به شبکه الیاف افزایش ۱۵ و ۵۴ درصدی در تغییر مکان نسبی مربوط به کاهش مقاومت دیوار و حداکثر نیروی داخل صفحه نسبت به دیوار غیر سازه‌ای مسلح شده با میلگرد بستر نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation on cyclic behavior of non-structural masonry walls strengthened with bed joint reinforcement and textile-reinforced concrete

نویسندگان [English]

  • V. Razeghi 1
  • M. Zargaran 2
  • A. Nikkhoo 1
  • N. Attari 2
  • Narges Azadvar 2
1 F‌a‌c‌u‌l‌t‌y o‌f C‌i‌v‌i‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f S‌c‌i‌e‌n‌c‌e a‌n‌d C‌u‌l‌t‌u‌r‌e
2 D‌e‌p‌t. o‌f S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g R‌o‌a‌d, H‌o‌u‌s‌i‌n‌g a‌n‌d U‌r‌b‌a‌n D‌e‌v‌e‌l‌o‌p‌m‌e‌n‌t R‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h C‌e‌n‌t‌e‌r
چکیده [English]

One of the main damages of the nonstructural masonry walls during an earthquake is its instability and collapse on the combination of deformation at the in-plain direction caused by lateral inter-story drift of structures and out-of-plane inertial forces applied to the wall because of earthquake acceleration. In most of the researches, only one of these actions was investigated, or their interactions were not directly investigated.
In this research, a combination of in-plane and out-of-plane loadings was carried out, and the effect of reinforcing on the nonstructural walls by using fiber mesh reinforced mortar and bed joint rebar has been investigated.
For this purpose, three wall specimens with scale of 1 to 1 were made of Leca blocks. Walls were subjected to a combination of in-plane cyclic loading and out-of-plane loading. The results showed that nonstructural walls, without reinforcement, failed under out-of-plain force in low in-plain drift, and the test process was stopped. On the other hand, strengthening the nonstructural wall with fiber mesh reinforced concrete caused an increase of 15% and 54% in the drift ratio related to the reduction of the wall resistance and the maximum in-plane force compared to the nonstructural wall, which was strengthened with bed joint reinforcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Masonry wall
  • TRC
  • Textile Reinforced Mortar
  • Bed joint reinforcement
  • Hysteresis behavior