دوره و شماره: دوره 35.2، شماره 3.2 - شماره پیاپی 3، آذر 1398، صفحه 1-168 
بررسی تأثیر پارامترهای محیطی درمورفولوژی کاسپ‌های ساحل بندر رودیک

صفحه 35-50

10.24200/j30.2018.2261.2152

الهام ذاکری انارک؛ امیر جباری خامنه؛ مهدی عجمی؛ احمد رضایی مزیک


یادداشت فنی

بررسی و تحلیل نتایج آزمایش جدایش مخروط در چسبناکی خاک‌های ریزدانه

صفحه 129-136

10.24200/j30.2017.2228.2140

عاطفه قره شیخ لو؛ اکبر چشمی؛ قاسم کاظمی؛ جعفر حسن پور