دوره و شماره: دوره 36.2، شماره 2.2 - شماره پیاپی 2، شهریور 1399، صفحه 161-170