دوره و شماره: دوره 25، شماره 48.1، تیر 1388 

یادداشت فنی

برآورد سرعت سیال با استفاده از نوار خطوط رنگی

صفحه 37-43

مریم اخوان؛ میر مصدق جمالی