دوره و شماره: دوره 20، شماره 27، مهندسی عمران، تیر 1383، صفحه 1-104 
حل مسئله‌ی تخصیص هواپیما به پرواز با روش (SA)

صفحه 10-18

سیدعلیرضا سیدوکیلی؛ هدایت ذکایی آشتیانی


پایداری دینامیکی ورق‌های ترک‌دار در لبه

صفحه 30-38

مهیار جاویدروزی؛ ابوالحسن وفائی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی