دوره و شماره: دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، ویژه علوم مهندسی، تیر 1384، صفحه 1-96 

پژوهشی

بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز

صفحه 3-6

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های آن

صفحه 7-11

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال؛ بهمن مهری


تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل

صفحه 13-21

جواد عبدی؛ فرزان رشیدی؛ کارو لوکس؛ علی خاکی صدیق


مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر

صفحه 51-63

محسن فرشاد؛ کارو لوکس؛ حسن غفوری فرد