دوره و شماره: دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 1-100 
اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg

صفحه 17-23

محمدعلی صفرخانیان؛ سیدمرتضی سیدریحانی؛ ناصر ورهرام


تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91

صفحه 41-48

مهدی رافتی جاویدان؛ شیوا خوشخویی؛ فرزاد خمامی‌زاده؛ کاظم حنایی