دوره و شماره: دوره 22، شماره 35، مهندسی عمران، مهر 1385، صفحه 1-106 
الگو‌های جریان دوفازی آب و هوا در تونل‌های آب بر افقی و با شیب کم

صفحه 13-21

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدمحمود برقعی؛ محمد حسن سعیدی


یادداشت فنی

استفاده از تزریق شیمیایی برای آب‌بندی قسمتی از پی سد کرخه

صفحه 77-88

محمد حیدرزاده؛ علی‌اصغر میرقاسمی؛ سید منصور اعتمادزاده