دوره و شماره: دوره 22، شماره 33، مهندسی عمران، تیر 1385، صفحه 1-100 
رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربار‌های تناوبی

صفحه 23-29

سیدمجدالدین میرمحمد حسینی؛ افشین امینی


تحلیل عینی پدیده "مکان‌یابی کرنش"

صفحه 45-53

هومن شبیری؛ احمد فهیمی‌فر؛ سیدعبدالعظیم امیرشاه‌کرمی


روش پیشنهادی تخمین منحنی مشخصه‌ی آب - خاک برای خاک‌های چسبنده

صفحه 77-83

یداله پشنگ‌پیشه؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ نوید گنجیان