دوره و شماره: دوره 12، شماره 12، جایگاه تکنولوژی در فرایند توسعه اقتصادی، فروردین 1375، صفحه 1-86