کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی عددی
مطالعه ی عملکرد پنل جاذب موج انفجار در حفاظت از ابنیه و تأسیسات

دوره 39، شماره 3، آذر 1402، صفحه 37-50

10.24200/j30.2023.60842.3124

علی ابراهیم زاده؛ محمد فیاض؛ مهدی دهقان نژاد ثانی آبادی


آثار تسلیح خاک توسط ژئوگرید و سیستم مهار - شبکه در مقاومت برکنش خطوط لوله ی مدفون

دوره 35.2، شماره 1.1، خرداد 1398، صفحه 43-53

10.24200/j30.2018.1945.2032

مجید مهدی؛ هوشنگ کاتبی؛ غلام مرادی؛ سیدرضا ملجائی


مدل‌سازی عددی و مطالعات پارامتریک روان گرایی خاک ناشی از انفجار

دوره 34.2، شماره 1.1، خرداد 1397، صفحه 23-34

10.24200/j30.2018.1321

آرش شیرمحمدی فردانبه؛ کاظم برخورداری


بررسی پارامترهای تعیین کننده در افزایش ضخامت لایه‌های خاکریز مهندسی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 89-96

ابوالفضل اسلامی؛ پرنا یاربختی


بررسی تأثیر مشخصات سازه‌های سطحی و لایه‌بندی زمین در بارهای وارد بر پوشش تونل با استفاده از روش المان محدود

دوره 31.2، شماره 4.1، اسفند 1394، صفحه 3-14

هوشنگ کاتبی؛ امیرحسن رضایی؛ مسعود حاجی علیلوبناب


تعیین پارامترهای مدل رفتاری C‌a‌m - C‌l‌a‌y در مدل‌سازی رفتار خاک ماسه‌یی در آزمایش سه‌محوری

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 97-106

زهره خلیلی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمد علیایی


عملکرد ژئوتکنیکی سیستم رادیه‌مرکب با ملاحظه‌ی متغیرهای شمع‌های منفصل

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-44

سعید صالحی ملکشاه؛ ابوالفضل اسلامی


بررسی فرآیند تحکیم وزنی خاک‌های خیلی نرم با مدل‌سازی عددی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 45-51

علی پاک؛ سوده صمیمی