دوره و شماره: دوره 33.2، شماره 3.2 - شماره پیاپی 3، آذر 1396، صفحه 1-172 

پژوهشی

بررسی حساسیت لرزه‌یی ساختمان‌های بتنی قالب تونلی به خروج از مرکزیت جرم در پلان

صفحه 3-16

10.24200/j30.2017.20109

وحید محسنیان؛ سهیل رستمکلایی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ سید بهرام بهشتی اول


پایش رانش زمین با استفاده از شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم

صفحه 137-147

10.24200/j30.2017.20115

سامان شورابی ثانی؛ منا کلاته عربی؛ علی اکبر خزاعی