دوره و شماره: دوره 19، 24- ویژه مهندسی، ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 3-104 
بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - SiCp

صفحه 3-6

سیدمرتضی سیدریحانی؛ حمید رضا محمدیان سمنانی