دوره و شماره: دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، ویژه علوم مهندسی، مهر 1382، صفحه 0-140 
محیطی برای تولید برنامه از توصیف صوری

صفحه 42-53

سیدحسن میریان حسین آبادی؛ آرش جلالی


اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن

صفحه 54-77

محمد رضا میبدی؛ حمید بیگی؛ مسعود طاهر خانی


روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز

صفحه 78-85

عبدالرضا مالکی؛ محمدرضا ذوالقدری؛ سیدجواد مهدوی


آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DS/CDMA در محیط محوشونده چند مسیره

صفحه 86-92

ماهرخ غنی شایسته؛ معصومه نصیری کناری؛ رسول بخش دامنی