دوره و شماره: دوره 2-26، شماره 3، مهندسی عمران، بهمن 1389، صفحه 1-162 
طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف جنوب شهر تهران

صفحه 51-60

غلامرضا قدرتی امیری؛ سیدعلی رضویان امرئی؛ سیدمحمد میرهاشمی