بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصالات کف‌ستون‌ها به همراه میل‌مهارهای جوش شده بدون خروج از مرکزیت با استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63404.3271

ایمان کرمی؛ سید رسول میرقادری؛ امیر رضا قیامی آزاد؛ محمود علی


بررسی تاثیر نسبت ارتفاع تیر به عرض مقطع ستون بر حالت شکست و عرض موثر دال در قاب های خمشی بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2024.63024.3269

علی خلیلی؛ فریبرز ناطقی الهی