دوره و شماره: دوره 38.2، شماره 3.1 - شماره پیاپی 3، آذر 1401، صفحه 1-107