دوره و شماره: دوره 38.2، شماره 3.2 - شماره پیاپی 3، آذر 1401، صفحه 1-93 
تأثیر سیمان و زئولیت در مقاومت برشی زهکشی‌نشده ی خاک متورم شونده

صفحه 11-20

10.24200/j30.2022.59536.3059

حسین ملاعباسی؛ حامد احمدی چناربنی؛ سیدحمید لاجوردی؛ علی شیرکوند