دوره و شماره: دوره 38.2، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1401، صفحه 1-138